bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Compulsory Courses

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-1 Теория и история на дизайна

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova - bg_fineart@abv.bg

Contact hours: 15h, 15h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 60h, 60h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 1.0h,

ECTS - 3

„История на дизайна”

Лекционният курс проследява в исторически аспект и в хронологически порядък етапите в развитието на техническото развитие на обществото, научните открития и изобретения. Разгледани са формообразуването и взаимовръзката на откритията в контекста на постиженията на епохата. Подробно е проследено зараждането на индустриалния дизайн в първия период промишлената епоха и неговото развитие през първите десетилетия на ХХ в. до втората световна война.

„Теория на дизайна”

Дизайн. Определение. Видове. Съвременни тенденции. Концептуален иновационен дизайн. Задание за проектиране. Цел и задачи. Постигане на конкурентноспособност. Методика на иновационното проектиране. Иновации и иновационни решения с изобретателска стъпка. Международна база данни- Espacenet. Архитектурен концептуален дизайн. Строителният материал, като иновационен технически признак. Обхват на архитектурния дизайн. Комбиниране на нови и известни технически признаци. Архитектурният дизайн като абстракция. Абстракции и иновации. Променлив фасаден и интериорен дизайн. Технически решения. Примери.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-2 Основи на дизайна в архитектурата: интериор, екстериор

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Valentina Varbanova - valentina.varbanova@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course assessments: 1

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h,

ECTS - 5

Лекционният курс е насочен към запознаване на студентите с основите на диалектиката на архитектурната форма и местоположението на дизайна в областта на културата. Търсена е връзката между същността на архитектурния дизайн и човешката дейност. Представени са основните взаимоотношения между най-съществените категории на формообразуването в архитектурата и дизайна. В лекциите е отделено внимание и на една по-нова област в теорията – т. нар семиотика, като акцента пада върху средствата за комуникации по отношение екстериор – интериор. Включени са различни видове архитектурно-семиотични изследвания с насоченост към архитектурния дизайн.

Курсова задача
Есе върху конкретно произведение с прилагане на учебния материал от лекциите.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-3 Изобразителни средства, моделиране; материалознание

Faculty: Department of Informatics Visual Arts and Communication

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Аrtist Aleksandra Ivanova - alexivanova@yahoo.com

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 105h, 105h practical training

Course assessments: 3

Assessment: current evaluation

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, seminars 3.0h

ECTS - 5.5

Дисциплината е съществена част от обучението в специалността, тъй като има изключително практически характер и си поставя за задача да запознае студентите със специфични изобразителни изразни средства, които да направят представянето на проектите им професионално издържано.

Курсова задача №1: Проект за цветно решение на интериор и екстериор.
Курсова задача №3: Проект за макетиране на серия свързани дизайнерски продукти.
Курсова задача №5: Проект за възпроизвеждане на макет на градски дизайн.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-4 Формообразуване; параметричен дизайн

Faculty: Department of Informatics Visual Arts and Communication

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Eng. Lyuben Lyubenov - lyubo_el@abv.bg
Assistant Prof. Architect Vladimir Damyanov - vladodam@gmail.com

Contact hours: 45h, 30h lectures, 15h seminars

Self-study hours: 105h, 105h practical training

Course assessments: 1

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h, seminars 1.0h

ECTS - 5.5

Учебната дисциплина запознава студентите с основните принципи на параметричния дизайн и софтуерните продукти за параметричен дизайн. Курса съдържа: запознаване с програмата grasshopper и нейните особености; принцип на създаване на алгоритми във визуалната среда; параметри и данни; основни геометрични примитиви; атрактори; математически и логически изрази; списъци и дървета; трансформации и сложни параметрични структури.

Курсовият проект е свързан с:

 • придобиване на знания умения и навици за работа с програми за параметричен дизайн;

 • създаване у студентите на аналитично и алгоритмично мислене;

 • придобиване на умения необходими за бъдещата професионална реализация.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-5 Графичен дизайн и дизайн в архитектурата

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Lyubomir Gurinov - l.gourinov@abv.bg

Contact hours: 45h, 30h lectures, 15h seminars

Self-study hours: 105h, 105h practical training

Course assessments: 3

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h, seminars 1.0h

ECTS - 5.5

Графичният дизайн е безусловно необходима част от дисциплините подготвящи професионалиста като дизайнер. Той се появява като практическа дейност на художествения авангард от началото на ХХ век с което живописецът поема кръста на Светия Дух даващ живот на уникалната рожба на архитектурата – „индустриалния дизайн“. Пионери в това историческо събитие са Кандински, Малевич, Лисицки и мнозина други: италианските и руски футуристи, руските конструктивисти, холандските неопластици, немските романтици и др. Образователните школи за модерна архитектура Баухаус и ВХУТЕМАС приемат в учебните си планове методиката експериментирана през учебната 1918-19 година във Витебск от Малевич и Лисицки, благодарение на мисионерската роля на Кандински.

Графичният дизайн е практически и педагогически отговор на същностния за архитектурата проблем посочен от Адолф Лоос в есето му „Орнамент и престъпление“. Графичният дизайн е задължителен елемент от дизайнерското образование днес във всяка страна. В архитектурното образование у нас ВСУ „Любен Каравелов“ прилага принципа на Модерната архитектура да бъде първо пластично изкуство и след това масово тиражиране. Като учебна дисциплина Графичният дизайн е дейностно обоснована Семиотика. Това са уроци по ВИЖДАНЕ от гледище на живота на личността или упражнения по диалектично дизайнерско мислене.

Курсови задачи:
Курсова задача 1 : Измисляне на лого за фирма свързана с архитектурата или строителството и изготвяне на проект в черно-бяло и цветно изпълнение .
Курсова задача 2: Проект на академичен календар за двата семестъра с визуализиране периоди от живота на студентите значими дати, като се включи изобразителна рекламна част на тема ВСУ „Л.Каравелов“.
Курсова задача 3: Проект за плакат на тема „Любимата дисциплина изучавана във ВСУ „Л.Каравелов“.

Упражнения:
Упражнение №1Композиционен мащаб
Упражнение №2 Композиране на безпосочни фигури
Упражнение №3 Композиране на прави фигури с обемно изпълнение върху декоративно раиран фон
Упражнение №4 Разрядка на букви по образец..и буквите на собственото име
Упражнение №5 Композиране на цветни правоъгълни фигури върху цветен фон
Упражнение №6 Композиране на цветни диференцирани в посоките по силуета фигури
Упражнение №7 Изпълнение на проект за лого по образец.
Упражнение №8 Композиране на цветни фигури с криволинейни контури върху цветен фон

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-7 Инженерен дизайн

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 5

Дисциплината "Инженерен дизайн" изяснява акта на взаимодействие между дизайнера като художник, създаващ иновационен продукт и инженер-дизайнера, подготвящ този продукт за внедряване и индустриална реализация. Дисциплината има за цел:

 • да запознае с основните понятия, принципи и методи от процеса на дизайнерско проектиране.
 • да разкрие разграниченията и сходствата във функциите и ролите на художника и инженер- дизайнера; да формулира изискванията на дизайнерско проектиране към дизайнера-художник и инженер дизайнера.
 • да изясни законодателните взаимоотношения между автора-дизайнер и внедрителя - ползвател на авторски права и интелектуална собственост.

Учебни цели

 • Формиране на представа за развитието на инженерния дизайн;

 • Разглеждане на трите основни направления формиращи инженерния дизайн: промишлен, графичен и моден дизайн.

 • Усвояване на основните положения на инженерния дизайн с цел постигане на конкурентноспособност в архитектурно- дизайнерските решения;

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-8 Градски дизайн

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 60h, 60h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 3.5

При дизайна на градската среда има голямо значение изучаването на особеностите на самата вече изградена и изграждаща се пространствена среда. На първо място се изучават взаимоотношенията между човека и средата. Пространствената среда се разглежда в различни аспекти – социални, историко-културни, емоционално-психологически, комуникативни. Специално внимание се отделя на новите материали и технологии.

Учебни цели - Формиране на представа за развитието на дизайна като реално съществуващо пространство в града – булеварди, улици, площади, вътрешно – квартални пространства и дворове, пешеходни зони, подземни пространства, всички типове отворени пространства за общо ползване, в съчетание с външния вид на обкръжаващите ги здания.Познаване на историческата периодизация и основните процеси в развитието на обществото; Усвояване на основните положения на концептуалния иновационен дизайн с цел постигане на конкурентноспособност в архитектурно- дизайнерските решения;

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-9 Ландшафтен дизайн

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. Landscape Architect Pencho Dobrev - pentso_Dobrev@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 60h, 60h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 3.5

Учебната програма на дисциплината ”Ландшафтен дизайн” съдържа : Общи въпроси и исторически преглед на развитието на ландшафтния дизайн; Видове територии и терени в урбанизираната и природната среда – предмет на ландшафтния дизайн; Влияние на природните и антропогенни фактори върху ландшафтния дизайн при устройственото планиране; Основни композиционни принципи в ландшафтния дизайн; Ландшафтен дизайн при проектиране елементите на зелените системи в градовете; Ландшафтно-устройствен дизайн при проектиране на обекти на линейната инфраструктура и на обекти със специално предназначение; Принципи на ландшафтния дизайн при устройствено планиране и проектиране в крайградските зони;

Учебни цели:

1.Получаване на знания и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на ландшафтния дизайн при изпълнение на задачи в сферата на архитектурата, градоустройството и ландшафтното устройство;

2.Изучаване на видовете естетически проблеми на антропогенната намеса в природната и урбанизираната среда и технологията на тяхното преодоляване със средствата на ландшафтния дизайн;

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-10 АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн

Faculty: Department of Building Construction and Architectural Structures

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Andrey Velinov - andreivel@gmail.com

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 3.0h

ECTS - 4.5

Програмата осигурява практическо обучение в областта на проектирането. Обучението в програмата преминава през упражнения по пространствен, графичен и предметен дизайн и техните специфики.

Учебни цели:

 • Да се въведат студентите в практическото проектиране на мебел, осветително тяло и аксесоар.

 • Да се разберат принципите и задачите при проектиране на малки обекти за бита.

 • Да се осъзнаят процесите при предметното проектиране. Да се запознаят с производствени технологии, експлоатационни характеристики и рециклирането на предмети за интериора.

 • Студентите да самостоятелно да дават многовариантни идеи, самостоятелно да ги преценяват и самостоятелно да ги разработват.

 • Да се подготви съвременно комуникиране на проекта.

Начин на провеждане

Упражненията се провеждат в учебните студия за проектиране, един път седмично по 4 часа. В течение на семестъра се разработва цялостно задачата в няколко фази: 1).проучване на предмети за бита и осветлението; 2) избор на група предмети за детайлна разработка; 3) първично сглобяване на решение; 4) търсене на оригинален образ; 5) детайлно разработване на проектното решение. Подетапите са ясно разграничени във времето на семестъра.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-11 АП 2 - Градски дизайн

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg
Assistant Prof. Architect Vladimir Damyanov - vladodam@gmail.com

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 3.0h

ECTS - 4.5

При дизайна на градската среда има голямо значение изучаването на особеностите на самата вече изградена и изграждаща се пространствена среда. На първо място се изучават взаимоотношенията между човека и средата. Пространствената среда се разглежда в различни аспекти – социални, историко-културни, емоционално-психологически, комуникативни. Специално внимание се отделя на новите материали и технологии.

Курсовият проект е свързан с:

 • придобиване на знания и умения при оформянето на определено градско пространство;

 • създаване у студентите възможност за аналитично мислене;

 • придобиване на умения необходими за бъдещата професионална реализация.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-12 АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Ina Lambeva - inavss@gmail.com
Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova - irida99@yahoo.com

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 3.0h

ECTS - 4.5

Дисциплината е свързана с практическата реализация на студентите. Включва изготвянето на интериорен проект на избрано пространство, като запознава и поставя студентите пред предизвикателствата на проектирането на реален архитектурен, интериорен проект. То е съществена част от обучението в специалността, тъй като има изключително практически характер и си поставя за задача да запознае студентите реалната изработка на този вид проектиране.

Курсова задача №1: Проект за интериор на избрано помещение

Учебни цели

 • Да подготви студентите за бъдещата им практика като проектанти.

 • Да запознае студентите с основните принципи при изграждането на интериорен проект.

 • Да въведе студентите в сферата на реалното проектиране, изисвания от инвеститора и подготовка на проекта.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-13 Факултативна дисциплина

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course assessments: 1

Assessment: current evaluation

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 3.0h

ECTS - 4.5

No current information about this course.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-14 Дипломен проект

Contact hours: 0h, 0h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 375h, 375h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 2, semester 3,

ECTS - 15

No current information about this course.

Electives - 2017

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-И.1 Мебелиране на интериорни и екстериорни пространства

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Vladimir Damyanov - vladodam@gmail.com

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 375h, 375h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, seminars 3.0h

ECTS - 5.5

Учебната дисциплина запознава студентите с основните принципи на оформяне на заобикалящата ни среда, като набляга на търсенето на подходящ мащаб между отделните елементи на обзавеждане. Изработката на мебели, използването на различни материали, форми, цветове. Влиянието на светлината при възприемането на интериорното и екстериорното пространство. Отношението и адекватното намиране на факторите, влияещи при обзавеждането на вътрешно и външно пространство. Различия при мебелирането на интериорни и екстериорни пространства.

Курсовaта задача е свързана с:

 • придобиване на знания и умения при оформянето на определено пространство – интериор, екстериор;

 • създаване у студентите възможност за аналитично мислене;

 • придобиване на умения необходими за бъдещата професионална реализация.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-И.2 Архитектурно-художествен синтез

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Vladimir Damyanov - vladodam@gmail.com

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 375h, 375h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, seminars 3.0h

ECTS - 0

Optional Subjects - 2017

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-Ф.1 Методи на цветовото изграждане на формата

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 375h, 375h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 3.0h

ECTS - 0

No current information about this course.

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-Ф.2 Разработване на проектна документация и управление на проекти

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Evgenii Gacov - e_gatsov@mail.bg

Contact hours: 45h, 0h lectures, 45h seminars

Self-study hours: 375h, 375h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 3.0h

ECTS - 0

Degree program: Дизайн, Curriculum

Course: Дизайн-Ф.3 Дизайн за ерхитектурна среда

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Evgenii Gacov - e_gatsov@mail.bg

Contact hours: 45h, 15h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 375h, 375h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 1.0h, seminars 2.0h

ECTS - 4.5

Учебната програма на дисциплината ”Дизайнзаархитектурна среда” съдържа:
Общи понятия и въпроси на дизайна; композиционно използване на основните елементи на дизайна; пространствена организация на средата; планиране, проектиране и архитектурно-художествено оформяне на архитектурната среда.

Курсова задача: Изготвяне на есе по проблемите на дизайна в контекста на съществуваща архитектурна среда по свободно избрана тема – около 10стр. и снимков материал.

Учебни цели

 • запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

 • получаване на знания и професионални компетентности за ползване принципите на дизайна при изпълнение на проекти в сферата на архитектурата и градоустройството;

 • изучаване на различни проблеми на антропогенната намеса в природната и урбанизираната среда и технологията на тяхното преодоляване със средствата на дизайна;

 • придобиваненазнания и умения по иновативно проектиране, комбинативно мислене, комплексно композиране и усет към колорита.

 

648 0.478

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...