en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Дизайн-2 Основи на дизайна в архитектурата: интериор, екстериор

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Лекционният курс е насочен към запознаване на студентите с основите на диалектиката на архитектурната форма и местоположението на дизайна в областта на културата. Търсена е връзката между същността на архитектурния дизайн и човешката дейност. Представени са основните взаимоотношения между най-съществените категории на формообразуването в архитектурата и дизайна. В лекциите е отделено внимание и на една по-нова област в теорията – т. нар семиотика, като акцента пада върху средствата за комуникации по отношение екстериор – интериор. Включени са различни видове архитектурно-семиотични изследвания с насоченост към архитектурния дизайн.

Курсова задача
Есе върху конкретно произведение с прилагане на учебния материал от лекциите.

 

252 0.515