en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Дизайн-4 Формообразуване; параметричен дизайн

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - lyubo_el@abv.bg
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 105 ч., 105 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5.5

Описание на курса:

Учебната дисциплина запознава студентите с основните принципи на параметричния дизайн и софтуерните продукти за параметричен дизайн. Курса съдържа: запознаване с програмата grasshopper и нейните особености; принцип на създаване на алгоритми във визуалната среда; параметри и данни; основни геометрични примитиви; атрактори; математически и логически изрази; списъци и дървета; трансформации и сложни параметрични структури.

Курсовият проект е свързан с:

  • придобиване на знания умения и навици за работа с програми за параметричен дизайн;

  • създаване у студентите на аналитично и алгоритмично мислене;

  • придобиване на умения необходими за бъдещата професионална реализация.

 

256 0.148