Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-5 Графичен дизайн и дизайн в архитектурата

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Любомир Борисов Гуринов - l.gourinov@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 105 ч., 105 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 3

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5.5

Описание на курса:

Графичният дизайн е безусловно необходима част от дисциплините подготвящи професионалиста като дизайнер. Той се появява като практическа дейност на художествения авангард от началото на ХХ век с което живописецът поема кръста на Светия Дух даващ живот на уникалната рожба на архитектурата – „индустриалния дизайн“. Пионери в това историческо събитие са Кандински, Малевич, Лисицки и мнозина други: италианските и руски футуристи, руските конструктивисти, холандските неопластици, немските романтици и др. Образователните школи за модерна архитектура Баухаус и ВХУТЕМАС приемат в учебните си планове методиката експериментирана през учебната 1918-19 година във Витебск от Малевич и Лисицки, благодарение на мисионерската роля на Кандински.

Графичният дизайн е практически и педагогически отговор на същностния за архитектурата проблем посочен от Адолф Лоос в есето му „Орнамент и престъпление“. Графичният дизайн е задължителен елемент от дизайнерското образование днес във всяка страна. В архитектурното образование у нас ВСУ „Любен Каравелов“ прилага принципа на Модерната архитектура да бъде първо пластично изкуство и след това масово тиражиране. Като учебна дисциплина Графичният дизайн е дейностно обоснована Семиотика. Това са уроци по ВИЖДАНЕ от гледище на живота на личността или упражнения по диалектично дизайнерско мислене.

Курсови задачи:
Курсова задача 1 : Измисляне на лого за фирма свързана с архитектурата или строителството и изготвяне на проект в черно-бяло и цветно изпълнение .
Курсова задача 2: Проект на академичен календар за двата семестъра с визуализиране периоди от живота на студентите значими дати, като се включи изобразителна рекламна част на тема ВСУ „Л.Каравелов“.
Курсова задача 3: Проект за плакат на тема „Любимата дисциплина изучавана във ВСУ „Л.Каравелов“.

Упражнения:
Упражнение №1Композиционен мащаб
Упражнение №2 Композиране на безпосочни фигури
Упражнение №3 Композиране на прави фигури с обемно изпълнение върху декоративно раиран фон
Упражнение №4 Разрядка на букви по образец..и буквите на собственото име
Упражнение №5 Композиране на цветни правоъгълни фигури върху цветен фон
Упражнение №6 Композиране на цветни диференцирани в посоките по силуета фигури
Упражнение №7 Изпълнение на проект за лого по образец.
Упражнение №8 Композиране на цветни фигури с криволинейни контури върху цветен фон

 

399 0.830