en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Дизайн-7 Инженерен дизайн

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Дисциплината "Инженерен дизайн" изяснява акта на взаимодействие между дизайнера като художник, създаващ иновационен продукт и инженер-дизайнера, подготвящ този продукт за внедряване и индустриална реализация. Дисциплината има за цел:

  • да запознае с основните понятия, принципи и методи от процеса на дизайнерско проектиране.
  • да разкрие разграниченията и сходствата във функциите и ролите на художника и инженер- дизайнера; да формулира изискванията на дизайнерско проектиране към дизайнера-художник и инженер дизайнера.
  • да изясни законодателните взаимоотношения между автора-дизайнер и внедрителя - ползвател на авторски права и интелектуална собственост.

Учебни цели

  • Формиране на представа за развитието на инженерния дизайн;

  • Разглеждане на трите основни направления формиращи инженерния дизайн: промишлен, графичен и моден дизайн.

  • Усвояване на основните положения на инженерния дизайн с цел постигане на конкурентноспособност в архитектурно- дизайнерските решения;

 

241 0.721