en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Дизайн-9 Ландшафтен дизайн

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3.5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Ландшафтен дизайн” съдържа : Общи въпроси и исторически преглед на развитието на ландшафтния дизайн; Видове територии и терени в урбанизираната и природната среда – предмет на ландшафтния дизайн; Влияние на природните и антропогенни фактори върху ландшафтния дизайн при устройственото планиране; Основни композиционни принципи в ландшафтния дизайн; Ландшафтен дизайн при проектиране елементите на зелените системи в градовете; Ландшафтно-устройствен дизайн при проектиране на обекти на линейната инфраструктура и на обекти със специално предназначение; Принципи на ландшафтния дизайн при устройствено планиране и проектиране в крайградските зони;

Учебни цели:

1.Получаване на знания и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на ландшафтния дизайн при изпълнение на задачи в сферата на архитектурата, градоустройството и ландшафтното устройство;

2.Изучаване на видовете естетически проблеми на антропогенната намеса в природната и урбанизираната среда и технологията на тяхното преодоляване със средствата на ландшафтния дизайн;

 

250 0.059