На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Дизайн-10 АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
ас. арх. Андрей Георгиев Велинов - andreivel@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 4.5

Описание на курса:

Програмата осигурява практическо обучение в областта на проектирането. Обучението в програмата преминава през упражнения по пространствен, графичен и предметен дизайн и техните специфики.

Учебни цели:

  • Да се въведат студентите в практическото проектиране на мебел, осветително тяло и аксесоар.

  • Да се разберат принципите и задачите при проектиране на малки обекти за бита.

  • Да се осъзнаят процесите при предметното проектиране. Да се запознаят с производствени технологии, експлоатационни характеристики и рециклирането на предмети за интериора.

  • Студентите да самостоятелно да дават многовариантни идеи, самостоятелно да ги преценяват и самостоятелно да ги разработват.

  • Да се подготви съвременно комуникиране на проекта.

Начин на провеждане

Упражненията се провеждат в учебните студия за проектиране, един път седмично по 4 часа. В течение на семестъра се разработва цялостно задачата в няколко фази: 1).проучване на предмети за бита и осветлението; 2) избор на група предмети за детайлна разработка; 3) първично сглобяване на решение; 4) търсене на оригинален образ; 5) детайлно разработване на проектното решение. Подетапите са ясно разграничени във времето на семестъра.

 

413 1.049