en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Дизайн-10 АП 1 - Пространствен, графичен и предметен дизайн

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
ас. арх. Андрей Георгиев Велинов - andreivel@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 4.5

Описание на курса:

Програмата осигурява практическо обучение в областта на проектирането. Обучението в програмата преминава през упражнения по пространствен, графичен и предметен дизайн и техните специфики.

Учебни цели:

  • Да се въведат студентите в практическото проектиране на мебел, осветително тяло и аксесоар.

  • Да се разберат принципите и задачите при проектиране на малки обекти за бита.

  • Да се осъзнаят процесите при предметното проектиране. Да се запознаят с производствени технологии, експлоатационни характеристики и рециклирането на предмети за интериора.

  • Студентите да самостоятелно да дават многовариантни идеи, самостоятелно да ги преценяват и самостоятелно да ги разработват.

  • Да се подготви съвременно комуникиране на проекта.

Начин на провеждане

Упражненията се провеждат в учебните студия за проектиране, един път седмично по 4 часа. В течение на семестъра се разработва цялостно задачата в няколко фази: 1).проучване на предмети за бита и осветлението; 2) избор на група предмети за детайлна разработка; 3) първично сглобяване на решение; 4) търсене на оригинален образ; 5) детайлно разработване на проектното решение. Подетапите са ясно разграничени във времето на семестъра.

 

14 0.004