en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Дизайн-12 АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Ина Вълчева Ламбева - inavss@gmail.com
доц. д-р арх. Ирена Николаева Спиридонова - irida99@yahoo.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 4.5

Описание на курса:

Дисциплината е свързана с практическата реализация на студентите. Включва изготвянето на интериорен проект на избрано пространство, като запознава и поставя студентите пред предизвикателствата на проектирането на реален архитектурен, интериорен проект. То е съществена част от обучението в специалността, тъй като има изключително практически характер и си поставя за задача да запознае студентите реалната изработка на този вид проектиране.

Курсова задача №1: Проект за интериор на избрано помещение

Учебни цели

  • Да подготви студентите за бъдещата им практика като проектанти.

  • Да запознае студентите с основните принципи при изграждането на интериорен проект.

  • Да въведе студентите в сферата на реалното проектиране, изисвания от инвеститора и подготовка на проекта.

 

255 0.081