en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Дизайн-И.1 Мебелиране на интериорни и екстериорни пространства

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Владимир Кирилов Дамянов - vladodam@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 375 ч., 375 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 5.5

Описание на курса:

Учебната дисциплина запознава студентите с основните принципи на оформяне на заобикалящата ни среда, като набляга на търсенето на подходящ мащаб между отделните елементи на обзавеждане. Изработката на мебели, използването на различни материали, форми, цветове. Влиянието на светлината при възприемането на интериорното и екстериорното пространство. Отношението и адекватното намиране на факторите, влияещи при обзавеждането на вътрешно и външно пространство. Различия при мебелирането на интериорни и екстериорни пространства.

Курсовaта задача е свързана с:

  • придобиване на знания и умения при оформянето на определено пространство – интериор, екстериор;

  • създаване у студентите възможност за аналитично мислене;

  • придобиване на умения необходими за бъдещата професионална реализация.

 

251 0.059