en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Дизайн-Ф.3 Дизайн за ерхитектурна среда

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 15 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 375 ч., 375 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4.5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Дизайнзаархитектурна среда” съдържа:
Общи понятия и въпроси на дизайна; композиционно използване на основните елементи на дизайна; пространствена организация на средата; планиране, проектиране и архитектурно-художествено оформяне на архитектурната среда.

Курсова задача: Изготвяне на есе по проблемите на дизайна в контекста на съществуваща архитектурна среда по свободно избрана тема – около 10стр. и снимков материал.

Учебни цели

  • запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

  • получаване на знания и професионални компетентности за ползване принципите на дизайна при изпълнение на проекти в сферата на архитектурата и градоустройството;

  • изучаване на различни проблеми на антропогенната намеса в природната и урбанизираната среда и технологията на тяхното преодоляване със средствата на дизайна;

  • придобиваненазнания и умения по иновативно проектиране, комбинативно мислене, комплексно композиране и усет към колорита.

 

251 0.058