bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Compulsory Courses

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-1 Теория и история на урбанизма /тер.ландш.устр.и градоустр./

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg

Contact hours: 15h, 15h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 1.0h,

ECTS - 2

Учебната програма на дисциплината ”ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА УРБАНИЗМА” съдържа: Общи понятия и въпроси свързани с теорията и историята на градоустройството и териториалното устройство като се използва традиционното хронологично подреждане. Към проблематиката засегната в курса е предвиден отделен раздел засягащ Българското градоустройство – история, теоретични основи и развитие.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности на студентите, даващи им възможности да ползват, анализират и съпоставят теоретически, практически и историческите факти и принципи на урбанизма;

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-2 Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 60h, 60h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h,

ECTS - 3.5

Учебната програма на дисциплината ” Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура ” съдържа: Общи понятия и въпроси относно нормативните изисквания, класификация на техническата инфраструктура, основни принципи при изготвянето на транспортно-комуникационни планове, видове транспорт и др. Използване на съвременни методи за анализ и оценка на техническата инфраструктура на обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности на студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Планиране на комуникационната и инженерно-техническата инфраструктура при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете проблематики в урбанизираната среда, както и технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с комуникационното и инж.-техническото планиране;

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-3 Културно наследство,кадастър и регулация

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Valentina Varbanova - valentina.varbanova@abv.bg
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 60h, 60h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h,

ECTS - 3.5

Дисциплината „Недвижимо културно наследство“ към Магистърска програма „Урбанизъм” е насочена към придобиване на знания в областта на опазването на НКН в по-широк градоустройствен аспект и по-специално обхваща зони и обекти, които са квалифицирани като групови паметници на културата от различни видове.

Посочена е богатата юридическа рамка на регулираните дейности както на национално, така и на международно ниво. Представени са новите планове за опазване и управление на защитени територии на културно-историческото наследство и тяхното приложение върху конкретни обекти (Стария град Несебър). Изяснена е ролята и механизма на прилагане на система „КИН” към Общите устройствени планове от последните години. Изведени са основните изисквания в опазването и експонирането на исторически паркове и градини. Лекционният материал е богато илюстриран с конкретни емблематични примери от последните години у нас и в Европа. Включени са нови обекти на опазване като „културни ландшафти” и „културни маршрути”. Дисциплината е ориентирана към магистри по специалността „Урбанизъм” като надстроечна магистърска програма.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Запознаване с видовете териториални защити на обектите на недвижимото архитектурно наследство.

Запознаване на юридическата рамка на териториална защита чрез национални и международни документи.

Въвеждане на понятия и дейности като „интегрирана консервация и опазване” и експониране на археологическо наследство.

Изясняване робата на система „КИН” към подробните и общите устройствени планове на градовете.

Представяне на нови форми на териториална защита като Плановете на опазване и управление.

Запознаване с исторически градски центрове, вписани в Листата на Световното културно наследство.

Дисциплината „Кадастър и регулация“ към Магистърска програма „Урбанизъм” е насочена към придобиване на знания в областта на кадастъра и на регулацията.

Посочена е юридическата рамка на регулираните дейности по кадастъра, имотния регистър и регулациите както на национално, така и на международно ниво, в това число цялата нормативна уредба, вкл. "Закон за кадастъра и имотния регистър", ЗУТ и т.н. Лекционният материал е богато илюстриран с конкретни примери за кадастъра и регулацията от последните години у нас и в Европа. Включени са нови обекти на подробни устройствени планове с регулационна част”. Дисциплината е ориентирана към бакалаври и магистри по специалностите „Урбанизъм” като надстроечна магистърска програма.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Знания , умения и опит за опознаване на съдържанието на терминология, понятия, информационна система и основни определения.

Изучаване на нормативната уредба за кадастъра и регулацията. Закон за кадастъра и имотния регистър, ЗУТ.

Изследване на особеностите на видовете регулационни планове.

Изучаване на функциите на публичната администрация по кадастър и регулация.

Създаване на умения за работа с кадастрална карта, специализирани карти, КВС, кадастрални планове, топографски карти и т.н.

Изучаване на имотен регистър. Видове собственост. Заинтересовани страни в процедури по кадастъра и регулацията.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-4 Социология; градски анализ ; нормативна рамка

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h,

ECTS - 3

Дисциплината има за цел да разкрие спецификата на анализа на градската среда, като се придобиват знания за елементите и процесите в урбанистичното пространство. Създава се критично отношение към ценностите и качествата на средата. Придобиват се умения за анализ на градската среда. Въвежда обучаемите в актуалните проблеми на съвременната социология и връзката и с урбанизма. Запознава обучаемите с принципите, на базата на които може да се използва социологията при решаване на урбанистични проблеми. Курсът е насочен към откриване - съзнаване и създаване -  на определени категории на мисленето и социалния живот в тяхната визуална форма на съществуване. Контролна задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Развиване на творческо мислене и неговото приложение в архитектурата;
Откриване на взаимовръзките между социалния живот и градското пространство;
Развиване на интерактивни и интердисциплинарни умения в творческия процес;
Запознаване и умение да се борави с нормативната рамка.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-5 АП 1 - Опороен план ; Екологична оценка/ОВОС

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Evgenii Gacov - e_gatsov@mail.bg

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, seminars 2.0h

ECTS - 5

Учебната програма на дисциплината ” АП1 - Опороен план; Екологична оценка/ОВОС” съдържа: общи понятия и въпроси на устройственото планиране; изисквания към опорните планове; взаимовръзка между опорен и устройствен план; видове схеми поясняващи опорните планове; състояние на околната среда и екологични условия; екологични принципи, режими и ограничения на устройственото планиране. Екологичната оценка като част от устройствения план. Европейско и българско законодателство в екологичната сфера.

Курсов проект: Изготвяне на проект - опорен план на няколко квартала в съществуваща урбанизирана територия със записка по тема, свързана с нормативната уредба по ОВОС.

Учебни цели

запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

получаване на знания, създаване на умения и професионални компетентности за ползване принципите на градоустройството, териториалното устройство и екологията при изготвяне на опорен план и силуетно заснемане на сгради и квартали;

създаване на умения за предварително проучване при изготвяне на опорен план в урбанизирана територия, с цел прилагането му при изработване на устройствен проект.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-6 АП 2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно историческо н-во

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Dimitar Vlasarev - dvlasarev@abv.bg

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, seminars 2.0h

ECTS - 5

Учебната програма на дисциплината ” АП2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно – историческо наследство,собственост и др. ” съдържа: общи понятия и въпроси на комуникационно-транспортното планиране; изисквания към инженерно-техническата инфраструктура; взаимовръзката помежду им.

Курсов проект: Изготвяне на проект поотделно за различните видове схеми и обобщено като сборни схеми и опорно-сравнителни схеми.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности на студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-7 АП 3 - Подробен устройствен план

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assistant Prof. Architect Emil Sardarev - emiarh@abv.bg

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, seminars 2.0h

ECTS - 5

Учебната програма на дисциплината ”АП3 - Подробен устройствен план ” съдържа : Общи понятия и въпроси на устройственото планиране в раздел подробни устройствени планове; Европейско и българско законодателство в градоустройственото проектиране; Съвременни проблеми в урбанизираната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсов проект: Изготвяне на проект - подробен устройствен план на няколко квартала в съществуваща урбанизирана територия със записка по тема, свързана с нормативната уредба по устройство на територията.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на устройственото планиране при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на градоустройствените проблеми в урбанизираната среда, технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с планирането на ПУП;

практическо запознаване с основни въпроси от устройството и проектирането на нарушените територии в природната и урбанизираната среда.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-8 Факултативна дисциплина

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h,

ECTS - 3

No current information about this course.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-9 Регионално и социално - икономическо планиране

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 3

Учебната програма на дисциплина „Регионално и социално – икономическо планиране“ съдържа: общи понятия свързани с регионалното планиране като съвкупност от дейности, които обхващат както основни направления / социално-икономическото, териториално-устройственото, градоустройствено, кадастрално, финансовото и административното планиране/, така и осигуряване на хармония в развитието на обществото и територията в регионален аспект. В основата на регионалното планиране лежат икономическите закони и обективните процеси на развитието на общественото производство и на обществото като цяло.

Предоставят се възможности на студентите да разработват свои проекти в областта на регионалното и локалното планиране и прогнозиране. Фундаментът на тази сложна дейност е параметризиране и пространствено структуриране на социално-икономическия живот в страната. Необходими са устойчиви теоретични знания по райониране, териториална организация на сложни природно-соцеални системи, териториална синергия и ентропия, на рискови и бедствени ситуации. Специално внимание е отделено на ресурсите – на тяхното количествено измерване, оценяване и устойчиво и балансирано усвояване. Стимулира се сценарния подход при дефиниране на визиите за бъдещото развитие на отделни териториални структури. Усвояват се основите на рутинните методи в регионалното планиране на ЕС - SWOT, STEP, PEST анализ, предлагат се научно обосновани пространствени модели за повишаване ефективността на териториалните структури, както и възможности за ефективна адаптация към динамично променящата се реалност в ЕС и България.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Целта на учебната дисциплина е да представи, обясни и формира съвременни знания и компетенции у студентите за методологията, организацията и управлението на регионалното планиране и прогнозиране, в условията на интегриране на българското пространство и икономика към Европейския съюз. Същевременно в съдържанието на курса се фокусира върху националната и регионалната идентичност на България, възможностите и подходите за тяхното съхранение и развитие в общността. В структурата на лекционния курс са обособени следните раздели (части): развитие, организация и управление на националното пространство, същност на националното и регионалното планиране и прогнозиране (системност и организация на процеса планиране), както и методиката за съставяне на стратегически документи (програми, стратегии и планове за развитие на ЕС и България).

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-10 Ландшафтно устройство и екология

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. Landscape Architect Pencho Dobrev - pentso_Dobrev@abv.bg

Contact hours: 15h, 15h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 1.0h,

ECTS - 2

Учебната програма на дисциплината ”Ландшафтно устройство и екология ” съдържа : Общи понятия и въпроси на екологията и принципи но екоурбанистиката; Европейско и българско законодателство в екологичната сфера; Съвременни екологични проблеми в урбанизираната и природната среда; Видове защитени територии – режими и ограничения при устройственото планиране; Взаимни връзки и зависимости между биологичното разнообразие и устройственото планиране; Защитени зони от екологичната мрежа натура 2000 – режими и ограничения за устройственото планиране; Екологични принципи на ландшафтно-устройственото планиране; Екологична оценка на екосистемите в различните видове ландшафти; Екологични принципи а устройственото планиране при нарушени територии в урбанизираната и природната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе) по проблемите на ландшафтното устройство и екологията, по свободно избрана тема от конспекта на лекционния материал .

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на ландшафтното устройство и екологията при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете екологични проблеми в природната и урбанизираната среда , технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с ландшафтното планиране;

запознаване с основни въпроси от устройството и проектирането на нарушените територии в природната и урбанизираната среда.

 

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-11 Градоустройство

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 60h, 60h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 3.5

Учебната програма на дисциплината ”Градоустройство” съдържа: Същност, обхват и задачи на градоустройството. Градоустройствена класификация, функционална типизация и основни структурни елементи на населените места. Проблематика и анализ на планирането на селищата, тенденции в развитието, зониране и техническа инфраструктура и инженерни мрежи. Градоустройствено проектиране – основни принципи при планирането на селищните територии, застрояване, улична мрежа, инженерни и технически мрежи, видове кръстовища, площади, пешеходни зони, паркинги и гаражи. Зониране на териториите на населените места – жилищни зони, централни зони и зони на общественото обслужване, производствени зони, зони за отдих и спорт, зелени площи и др.

Актуални проблеми на съвременното градоустройство Исторически преглед на градоустройствена практика у нас и в някои европейки страни. Нормативни теории в градоустройството, нормативна уредба и правни норми. Планиране, изграждане и развитие на населените места, видове устройствени планове. Реконструкция и обновяване на градовете, проблеми при обновяване на градовете, пешеходни улици и зони, обекти и зониране на подземното пространство, Актуални фактури за въздействие на градската среда, естетически проблеми наградската среда, композиционни похвати и принципи.

Курсова задача: Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели:

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности в студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Градоустройството при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма - изучаване на видовете проблематики в урбанизираната среда, както и технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с градоустройствени проекти.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-12 Териториално устройство

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 60h, 60h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 3.5

Учебната дисциплина “Териториално устройство” има за цел да запознае студентите с основните положения на териториалното устройство с оглед тяхното бъдещо участие като специалисти в комплексната дейност по устройство на територията. Обучаемите ще бъдат въведени в развитието на едропространствените решения от древността до днешни времена; особеностите на съвременното териториално устройство; факторите и предпоставките за устройство на територията; проблемите и тенденциите за развитие на териториалното устройство в България, видовете устройствени схеми, процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на устройствени схеми.

Курсова задача: Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Териториално устройство при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете проблематики в урбанизираната среда, както и технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с териториално планиране.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-13 АП 4 - Интегриран план за градско възст. и развитие

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg
Assoc. Prof. Dr. Architect Dimitar Vlasarev - dvlasarev@abv.bg
Assistant Prof. Architect Emil Sardarev - emiarh@abv.bg

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 2.0h

ECTS - 5

Учебната програма на дисциплината ” АП4 – Интегриран план за градско възстановяване и развитие ” съдържа: Общи понятия и въпроси на устройственото планиране в раздел интегриран план за градско възстановяване; Европейско и българско законодателство в градоустройственото проектиране; Съвременни проблеми в урбанизираната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране. Целеви и проблемен анализ на градската структура. Визия и стратегия за развитие.

Курсов проект: Изготвяне на проект - Интегриран план за градско възстановяване и развитие на няколко квартала или малко населено място в съществуваща урбанизирана територия със записка по тема, свързана с нормативната уредба по устройство на територията.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности в студентите, даващи им възможности да ползват принципите на устройственото планиране при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на градоустройствените проблеми в урбанизираната среда, технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие;

практическо запознаване с основни въпроси от устройството и проектирането на нарушените територии в природната и урбанизираната среда.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-14 АП 5 - пространствено развитие -Терит.устр.план

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg
Prof. Dr. Landscape Architect Pencho Dobrev - pentso_Dobrev@abv.bg
Assistant Prof. Architect Emil Sardarev - emiarh@abv.bg

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 2.0h

ECTS - 5

Учебната програма на дисциплината ”АП5 - пространствено развитие - Терит.устр.план“ съдържа: общи понятия и въпроси на социално-икономическото и пространствено развитие на територията.

Курсов проект: Анализ на социално-икономическото и териториално-устройствено развитие на …….. община съгласно предвижданията на ОУПО, ИПГВР и др.

Учебни цели

запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

получаване на знания, създаване на умения и професионални компетентности за ползване принципите на градоустройството, териториалното устройство и екологията при изготвяне на териториално устройствени планове;

създаване на умения за предварително проучване и анализ на функционалните системи и под системи при изготвяне на териториални планове за развитие и устройство на териториите;

запознаване с основни въпроси от европейското и българското законодателство с сферата на териториалното устройство.

 

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-15 АП 6 - Общ устройствен план

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Dimitar Vlasarev - dvlasarev@abv.bg
Assistant Prof. Architect Vladimir Damyanov - vladodam@gmail.com

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 2.0h

ECTS - 5

Учебната програма на дисциплината ” АП6 – Общ устройствен план ” съдържа: общи понятия и въпроси на устройственото планиране в раздел общи устройствени планове; Европейско и българско законодателство в градоустройственото проектиране; Съвременни проблеми в урбанизираната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсов проект: Изготвяне на проект – за ОУП на малка община

Учебни цели

запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

получаване на знания, създаване на умения и професионални компетентности за ползване принципите на градоустройството, териториалното устройство и екологията при изготвяне на Общи устройствени планове ;

създаване на умения за предварително проучване при изготвяне на опорен план в урбанизирана територия, с цел прилагането му при изработване на устройствен проект;

запознаване с основни въпроси от европейското и българското законодателство с сферата на ОУП.

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-17 Дипломен проект - комплексен проект

Contact hours: 0h, 0h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 375h, 375h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 2, semester 3,

ECTS - 15

No current information about this course.

Electives - 2017

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-И.1 Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Dimitar Vlasarev - dvlasarev@abv.bg
Assoc. Prof. Dr. Architect Borislava Mancheva-Velkova - bobimancheva@abv.bg
Assistant Prof. Architect Elena Dineva-Vasileva - dr9673640@abv.bg
Assistant Prof. Architect Andrey Velinov - andreivel@gmail.com

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 3

Учебната програма на дисциплината ” Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи ” съдържа: общи понятия и въпроси свързани с избора на подходящ терен за застрояване, сравняване на варианти, избор на вариант по система от критерии, разработване на задание и предпроектни проучвания.

Учебни цели

Запознаване с принципите на анализ и оценка, свързани с локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи.

Придобиване на знания и умения за прилагане на основните принципи и инструментариума по изучаваната дисциплина.

Систематизиране и апробиране на придобититу знания и умения.

Optional Subjects - 2017

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-Ф.1 Естетика на урбанизма

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. Architect Todor Bulev - boulev@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 45h, 45h practical training

Assessment:

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1, lectures 2.0h,

ECTS - 3

Учебната програма на дисциплина „Естетика на урбанизма“ съдържа: Общи естетически изисквания за урбанизираните територии, класификация на естетическите проблеми и тяхната класификация за различните урбанизирани територии. Разглеждат се основните критерии в естетическото им въздействие и различните методи за предварителна оценка в проектирането, при анализ на проектни територии и обекти и при оценка на проекти. Разглеждат се последователно елементите и структурите, изграждащи урбанизираната среда и тяхното естетическо въздействие, роля и третиране при проектирането, планова схема, пространствено и обемно изграждане, архитектура, природни компоненти, благоустройство, малки форми, визуални изкуства и др. Разглеждат се примери на изследвания и използвани инструменти за анализ. Характеризират се особеностите и ролята на естетическата проблематика при различните видове устройствени планове. Елементи.

Курсова задача: Предвидено е изготвяне на реферат, в който студентите да изготвят анализ на конкретни ансамбли, предимно от територията на София и страната.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на първични умения и професионални компетентности в студентите, даващи им възможности за разработване на естетическите проблеми при различните видове устройствено проектиране.

изучаване на методики и инструменти за решаване на естетически проблеми,възникващи в практиката, практическа работа с изследвания по документация и на терен.

 

656 1.925

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...