en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Урбанизъм-1 Теория и история на урбанизма /тер.ландш.устр.и градоустр./

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА УРБАНИЗМА” съдържа: Общи понятия и въпроси свързани с теорията и историята на градоустройството и териториалното устройство като се използва традиционното хронологично подреждане. Към проблематиката засегната в курса е предвиден отделен раздел засягащ Българското градоустройство – история, теоретични основи и развитие.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности на студентите, даващи им възможности да ползват, анализират и съпоставят теоретически, практически и историческите факти и принципи на урбанизма;

 

249 0.055