en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Урбанизъм-2 Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки - ggod@vsu.bg
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3.5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура ” съдържа: Общи понятия и въпроси относно нормативните изисквания, класификация на техническата инфраструктура, основни принципи при изготвянето на транспортно-комуникационни планове, видове транспорт и др. Използване на съвременни методи за анализ и оценка на техническата инфраструктура на обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности на студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Планиране на комуникационната и инженерно-техническата инфраструктура при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете проблематики в урбанизираната среда, както и технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с комуникационното и инж.-техническото планиране;

 

253 0.088