На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-3 Културно наследство,кадастър и регулация

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова - valentina.varbanova@abv.bg
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов - erbe@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3.5

Описание на курса:

Дисциплината „Недвижимо културно наследство“ към Магистърска програма „Урбанизъм” е насочена към придобиване на знания в областта на опазването на НКН в по-широк градоустройствен аспект и по-специално обхваща зони и обекти, които са квалифицирани като групови паметници на културата от различни видове.

Посочена е богатата юридическа рамка на регулираните дейности както на национално, така и на международно ниво. Представени са новите планове за опазване и управление на защитени територии на културно-историческото наследство и тяхното приложение върху конкретни обекти (Стария град Несебър). Изяснена е ролята и механизма на прилагане на система „КИН” към Общите устройствени планове от последните години. Изведени са основните изисквания в опазването и експонирането на исторически паркове и градини. Лекционният материал е богато илюстриран с конкретни емблематични примери от последните години у нас и в Европа. Включени са нови обекти на опазване като „културни ландшафти” и „културни маршрути”. Дисциплината е ориентирана към магистри по специалността „Урбанизъм” като надстроечна магистърска програма.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Запознаване с видовете териториални защити на обектите на недвижимото архитектурно наследство.

Запознаване на юридическата рамка на териториална защита чрез национални и международни документи.

Въвеждане на понятия и дейности като „интегрирана консервация и опазване” и експониране на археологическо наследство.

Изясняване робата на система „КИН” към подробните и общите устройствени планове на градовете.

Представяне на нови форми на териториална защита като Плановете на опазване и управление.

Запознаване с исторически градски центрове, вписани в Листата на Световното културно наследство.

Дисциплината „Кадастър и регулация“ към Магистърска програма „Урбанизъм” е насочена към придобиване на знания в областта на кадастъра и на регулацията.

Посочена е юридическата рамка на регулираните дейности по кадастъра, имотния регистър и регулациите както на национално, така и на международно ниво, в това число цялата нормативна уредба, вкл. "Закон за кадастъра и имотния регистър", ЗУТ и т.н. Лекционният материал е богато илюстриран с конкретни примери за кадастъра и регулацията от последните години у нас и в Европа. Включени са нови обекти на подробни устройствени планове с регулационна част”. Дисциплината е ориентирана към бакалаври и магистри по специалностите „Урбанизъм” като надстроечна магистърска програма.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Знания , умения и опит за опознаване на съдържанието на терминология, понятия, информационна система и основни определения.

Изучаване на нормативната уредба за кадастъра и регулацията. Закон за кадастъра и имотния регистър, ЗУТ.

Изследване на особеностите на видовете регулационни планове.

Изучаване на функциите на публичната администрация по кадастър и регулация.

Създаване на умения за работа с кадастрална карта, специализирани карти, КВС, кадастрални планове, топографски карти и т.н.

Изучаване на имотен регистър. Видове собственост. Заинтересовани страни в процедури по кадастъра и регулацията.

 

417 0.392