en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Урбанизъм-4 Социология; градски анализ ; нормативна рамка

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Дисциплината има за цел да разкрие спецификата на анализа на градската среда, като се придобиват знания за елементите и процесите в урбанистичното пространство. Създава се критично отношение към ценностите и качествата на средата. Придобиват се умения за анализ на градската среда. Въвежда обучаемите в актуалните проблеми на съвременната социология и връзката и с урбанизма. Запознава обучаемите с принципите, на базата на които може да се използва социологията при решаване на урбанистични проблеми. Курсът е насочен към откриване - съзнаване и създаване -  на определени категории на мисленето и социалния живот в тяхната визуална форма на съществуване. Контролна задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Развиване на творческо мислене и неговото приложение в архитектурата;
Откриване на взаимовръзките между социалния живот и градското пространство;
Развиване на интерактивни и интердисциплинарни умения в творческия процес;
Запознаване и умение да се борави с нормативната рамка.

 

241 0.091