en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Урбанизъм-5 АП 1 - Опороен план ; Екологична оценка/ОВОС

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
ас. арх. Евгений Николаев Гацов - e_gatsov@mail.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” АП1 - Опороен план; Екологична оценка/ОВОС” съдържа: общи понятия и въпроси на устройственото планиране; изисквания към опорните планове; взаимовръзка между опорен и устройствен план; видове схеми поясняващи опорните планове; състояние на околната среда и екологични условия; екологични принципи, режими и ограничения на устройственото планиране. Екологичната оценка като част от устройствения план. Европейско и българско законодателство в екологичната сфера.

Курсов проект: Изготвяне на проект - опорен план на няколко квартала в съществуваща урбанизирана територия със записка по тема, свързана с нормативната уредба по ОВОС.

Учебни цели

запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

получаване на знания, създаване на умения и професионални компетентности за ползване принципите на градоустройството, териториалното устройство и екологията при изготвяне на опорен план и силуетно заснемане на сгради и квартали;

създаване на умения за предварително проучване при изготвяне на опорен план в урбанизирана територия, с цел прилагането му при изработване на устройствен проект.

 

251 0.088