en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Урбанизъм-6 АП 2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно историческо н-во

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: защита на проект

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” АП2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно – историческо наследство,собственост и др. ” съдържа: общи понятия и въпроси на комуникационно-транспортното планиране; изисквания към инженерно-техническата инфраструктура; взаимовръзката помежду им.

Курсов проект: Изготвяне на проект поотделно за различните видове схеми и обобщено като сборни схеми и опорно-сравнителни схеми.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности на студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма.

 

252 0.141