en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Урбанизъм-9 Регионално и социално - икономическо планиране

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплина „Регионално и социално – икономическо планиране“ съдържа: общи понятия свързани с регионалното планиране като съвкупност от дейности, които обхващат както основни направления / социално-икономическото, териториално-устройственото, градоустройствено, кадастрално, финансовото и административното планиране/, така и осигуряване на хармония в развитието на обществото и територията в регионален аспект. В основата на регионалното планиране лежат икономическите закони и обективните процеси на развитието на общественото производство и на обществото като цяло.

Предоставят се възможности на студентите да разработват свои проекти в областта на регионалното и локалното планиране и прогнозиране. Фундаментът на тази сложна дейност е параметризиране и пространствено структуриране на социално-икономическия живот в страната. Необходими са устойчиви теоретични знания по райониране, териториална организация на сложни природно-соцеални системи, териториална синергия и ентропия, на рискови и бедствени ситуации. Специално внимание е отделено на ресурсите – на тяхното количествено измерване, оценяване и устойчиво и балансирано усвояване. Стимулира се сценарния подход при дефиниране на визиите за бъдещото развитие на отделни териториални структури. Усвояват се основите на рутинните методи в регионалното планиране на ЕС - SWOT, STEP, PEST анализ, предлагат се научно обосновани пространствени модели за повишаване ефективността на териториалните структури, както и възможности за ефективна адаптация към динамично променящата се реалност в ЕС и България.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

Целта на учебната дисциплина е да представи, обясни и формира съвременни знания и компетенции у студентите за методологията, организацията и управлението на регионалното планиране и прогнозиране, в условията на интегриране на българското пространство и икономика към Европейския съюз. Същевременно в съдържанието на курса се фокусира върху националната и регионалната идентичност на България, възможностите и подходите за тяхното съхранение и развитие в общността. В структурата на лекционния курс са обособени следните раздели (части): развитие, организация и управление на националното пространство, същност на националното и регионалното планиране и прогнозиране (системност и организация на процеса планиране), както и методиката за съставяне на стратегически документи (програми, стратегии и планове за развитие на ЕС и България).

 

242 0.783