en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Урбанизъм-10 Ландшафтно устройство и екология

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Ландшафтно устройство и екология ” съдържа : Общи понятия и въпроси на екологията и принципи но екоурбанистиката; Европейско и българско законодателство в екологичната сфера; Съвременни екологични проблеми в урбанизираната и природната среда; Видове защитени територии – режими и ограничения при устройственото планиране; Взаимни връзки и зависимости между биологичното разнообразие и устройственото планиране; Защитени зони от екологичната мрежа натура 2000 – режими и ограничения за устройственото планиране; Екологични принципи на ландшафтно-устройственото планиране; Екологична оценка на екосистемите в различните видове ландшафти; Екологични принципи а устройственото планиране при нарушени територии в урбанизираната и природната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе) по проблемите на ландшафтното устройство и екологията, по свободно избрана тема от конспекта на лекционния материал .

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на ландшафтното устройство и екологията при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете екологични проблеми в природната и урбанизираната среда , технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с ландшафтното планиране;

запознаване с основни въпроси от устройството и проектирането на нарушените територии в природната и урбанизираната среда.

 

 

249 0.812