Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-10 Ландшафтно устройство и екология

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р ландш. арх. Пенчо Кръстев Добрев - pentso_Dobrev@abv.bg

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ”Ландшафтно устройство и екология ” съдържа : Общи понятия и въпроси на екологията и принципи но екоурбанистиката; Европейско и българско законодателство в екологичната сфера; Съвременни екологични проблеми в урбанизираната и природната среда; Видове защитени територии – режими и ограничения при устройственото планиране; Взаимни връзки и зависимости между биологичното разнообразие и устройственото планиране; Защитени зони от екологичната мрежа натура 2000 – режими и ограничения за устройственото планиране; Екологични принципи на ландшафтно-устройственото планиране; Екологична оценка на екосистемите в различните видове ландшафти; Екологични принципи а устройственото планиране при нарушени територии в урбанизираната и природната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсова задача : Изготвяне на презентация (есе) по проблемите на ландшафтното устройство и екологията, по свободно избрана тема от конспекта на лекционния материал .

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на ландшафтното устройство и екологията при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете екологични проблеми в природната и урбанизираната среда , технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с ландшафтното планиране;

запознаване с основни въпроси от устройството и проектирането на нарушените територии в природната и урбанизираната среда.

 

 

400 1.081