en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Урбанизъм-Ф.1 Естетика на урбанизма

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Тодор Веселинов Булев

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплина „Естетика на урбанизма“ съдържа: Общи естетически изисквания за урбанизираните територии, класификация на естетическите проблеми и тяхната класификация за различните урбанизирани територии. Разглеждат се основните критерии в естетическото им въздействие и различните методи за предварителна оценка в проектирането, при анализ на проектни територии и обекти и при оценка на проекти. Разглеждат се последователно елементите и структурите, изграждащи урбанизираната среда и тяхното естетическо въздействие, роля и третиране при проектирането, планова схема, пространствено и обемно изграждане, архитектура, природни компоненти, благоустройство, малки форми, визуални изкуства и др. Разглеждат се примери на изследвания и използвани инструменти за анализ. Характеризират се особеностите и ролята на естетическата проблематика при различните видове устройствени планове. Елементи.

Курсова задача: Предвидено е изготвяне на реферат, в който студентите да изготвят анализ на конкретни ансамбли, предимно от територията на София и страната.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на първични умения и професионални компетентности в студентите, даващи им възможности за разработване на естетическите проблеми при различните видове устройствено проектиране.

изучаване на методики и инструменти за решаване на естетически проблеми,възникващи в практиката, практическа работа с изследвания по документация и на терен.

 

248 0.047