На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, вижте учебния план

Учебна дисциплина: Урбанизъм-Ф.1 Естетика на урбанизма

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Тодор Веселинов Булев - boulev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплина „Естетика на урбанизма“ съдържа: Общи естетически изисквания за урбанизираните територии, класификация на естетическите проблеми и тяхната класификация за различните урбанизирани територии. Разглеждат се основните критерии в естетическото им въздействие и различните методи за предварителна оценка в проектирането, при анализ на проектни територии и обекти и при оценка на проекти. Разглеждат се последователно елементите и структурите, изграждащи урбанизираната среда и тяхното естетическо въздействие, роля и третиране при проектирането, планова схема, пространствено и обемно изграждане, архитектура, природни компоненти, благоустройство, малки форми, визуални изкуства и др. Разглеждат се примери на изследвания и използвани инструменти за анализ. Характеризират се особеностите и ролята на естетическата проблематика при различните видове устройствени планове. Елементи.

Курсова задача: Предвидено е изготвяне на реферат, в който студентите да изготвят анализ на конкретни ансамбли, предимно от територията на София и страната.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на първични умения и професионални компетентности в студентите, даващи им възможности за разработване на естетическите проблеми при различните видове устройствено проектиране.

изучаване на методики и инструменти за решаване на естетически проблеми,възникващи в практиката, практическа работа с изследвания по документация и на терен.

 

411 0.342