en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Специалност: Урбанизъм, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Урбанизъм-И.1 Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев - dvlasarev@abv.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
ас. арх. Елена Иванова Динева-Василева - dr9673640@abv.bg
ас. арх. Андрей Георгиев Велинов - andreivel@gmail.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината ” Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи ” съдържа: общи понятия и въпроси свързани с избора на подходящ терен за застрояване, сравняване на варианти, избор на вариант по система от критерии, разработване на задание и предпроектни проучвания.

Учебни цели

Запознаване с принципите на анализ и оценка, свързани с локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи.

Придобиване на знания и умения за прилагане на основните принципи и инструментариума по изучаваната дисциплина.

Систематизиране и апробиране на придобититу знания и умения.

 

260 0.170