bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Конкурси от 2016 г. Проекти от 2016 г.
Close Архив проекти по НИС на ВСУ НИС 2017 г. НИС 2016 г. НИС 2015 г. НИС 2014 г. НИС 2013 г. НИС 2012 г. НИС 2011 г.
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Обявени конкурси за научна дейност през 2016 г.

КОНКУРС НА МОН ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЧУЖБИНА ЗА 2017-2018 Г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 година.

I. Студенти

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите Степен на мотивация, Информираност за обучението в съответната страна, Комуникативност, Качество на документите и Бъдеща реализация. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Кандидатите, класирани в конкурс за определен вид обучение през учебната 2017-2018 година, не могат да участват в последващ конкурс за същата година. Подадените документите не подлежат на връщане, с изключение на документи на класираните кандидати, изисквани от приемащата страна. За повече информация – тук.

II. Преподаватели, изследователи и докторанти

Изборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите Степен на мотивация, Научен принос, Работна програма, Качество на документите. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Класираните в даден конкурс кандидати не могат да участват в последващ конкурс за учебната 2017-2018 година.
В общия случай приемащата сграна оешурява: стипендия и медицинска помощ съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж, са за сметка на кандидата.
За повече информация – тук.

Предоставил информацията: Д. Димитрова, публикувал: доц. В. Стоянов; 07.12.2016 г.


ДОСТЪП ДО АНАЛИТИЧНИТЕ РЕСУРСИ СВЪРЗАНИ С РЕФЕРАТИВНИТЕ И НАУКОМЕТРИЧНИ БАЗИ ДАННИ АБОНИРАНИ ОТ МОН

На 21.11.2016 получихме съобщение от Дирекция „Наука“ на Министерство на образованието и науката за осигурен достъп до аналитичните ресурси свързани с реферативните и наукометрични бази данни абонирани от МОН и достъпни чрез:

http://scival.com (свързана със SCOPUS)  и https://incites.thomsonreuters.com (свързана с Web of Knowledge)

Аналитичните инструменти позволяват осъществяването на различни сравнителни анализи по държави, организации, учени, научни области, международно сътрудничество, брой и % публикации в топ 10% (и топ 1%) най-цитирани публикации в света, както и много други.

За да правите анализи е необходимо да извършите първоначална регистрация, ползвайки служебния си електронен адрес за “user name”. Това ще ви позволи и отдалечен достъп чрез мобилни устройства до платформите.

Моля да разпространите информация сред колегите.

доц. В. Стоянов


КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗДАНИЯ НА ВСУ

Академичният съвет на ВСУ реши осъществените икономии за издателска дейност да с насочат за подпомагане разходите за рецензиране, редактиране, стилово оформление и отпечатване на издания с ISBN на ВСУ.
Във връзка с това Комисията по издателската дейност очаква вашите предложения за издания. Предварителното разпределние е по квотен принцип по факултети: за Архитектурен факултет – 420,00 лв., за Строителен факултет – 421,83 лв.
Предложенията за подпомагане на финансирането трябва да се отправят към Оргазниатора на научноизследователската и издателска дейност - ас. инж. Ил. Стойнова (тел.: 02 8029 049, имейл:- ilianaj@abv.bg) в срок до 20 ноември т.г. До 30 ноември КИД на свое заседание ще определи разпределението на средствата, което ще бъде описано в протокол.

Публикувал: доц. В. Стоянов, 04.11.2016 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Фонд „Научни изследвания” предлага постоянна подкрепа за международни научни форуми, провеждани у нас. Бюджетът за конкурса се определя в Годишната оперативна програма за съответната година, а максималният  размер на съфинансирането на една конференция е до 7000 лв.

Всичко за процедурата може да намерите ТУК.

За повече информация и документи се обръщайте към доц. Хр. Заякова, експерт „Проекти и програми“ – hsz@abv.bg

Публикувал: доц. В. Стоянов, 24.06.2016 г.


 

406 0.314

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...