Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректор и заместник-ректори Комисия по етика и академично единство Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Разпределение на присъствените учебни занятия

Това е експериментална страница. Вижте съответстващата й действаща страница.

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма"

Професионална квалификация: "строителен инженер",
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Подготвителен курс по математика10 работа с преподавателбез оценка 0
1Линейна алгебра и аналитична геометрия14 - 16 - 0писмен изпит 0
2Математически анализ 114 - 16 - 0писмен изпит 0
3Дескриптивна геометрия18 - 20 - 0писмен изпит 1 курсова задача0
4Геодезия20 - 18 - 20писмен изпит 1 курсов проект0
5Химия в строителството18 - 6 - 0текуща оценка 0
6Техническо чертане0 - 8 - 0текуща оценка 0
7Чужд език0 - 24 - 0в следващ семестър 0
Общо часове аудиторна заетост: 1920
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
8Информатика18 - 28 - 0писмен изпит 2 курсова задача0
9Математически анализ 214 - 24 - 0писмен изпит 0
10Инженерна геология и хидрогеология24 - 14 - 0писмен изпит 0
11Строителни машини16 - 8 - 0текуща оценка 0
7Чужд език0 - 22 - 0текуща оценка 0
12Избираема дисциплина - група 116 - 0 - 0текуща оценка 0
13Теоретична механика20 - 14 - 0в следващ семестър 1 курсова задача0
Общо часове аудиторна заетост: 2180

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
13Теоретична механика 8 - 12 - 0писмен изпит 1 курсова задача0
14Диференциални уравнения и математическа статистика14 - 16 - 0писмен изпит 0
15Строителна физика24 - 14 - 0писмен изпит 0
16Пътно и железопътно строителство24 - 14 - 0в следващ семестър 1 курсов проект0
17Строителни материали12 - 8 - 0писмен изпит 0
18Сградостроителство и архитектура16 - 8 - 0в следващ семестър 0
19Съпротивление на материалите14 - 16 - 0в следващ семестър 0
Общо часове аудиторна заетост: 2000
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
17Строителни материали18 - 8 - 0писмен изпит 0
19Съпротивление на материалите14 - 16 - 0писмен изпит 1 курсова задача0
18Сградостроителство и архитектура22 - 8 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
20Строителни изолации16 - 8 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
21Строителна статика 120 - 18 - 0писмен изпит 1 курсова задача0
22Избираема дисциплина - група 216 - 0 - 0текуща оценка 0
23Земна механика и фундиране20 - 10 - 0в следващ семестър 0
Общо часове аудиторна заетост: 1940

Трети курс

 Пети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
23Земна механика и фундиране20 - 10 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
24Строителна статика 216 - 14 - 0писмен изпит 1 курсова задача0
25Сградни инсталации22 - 16 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
26Здравословни и безопасни условия на труд8 - 8 - 0текуща оценка 0
27Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции10 - 6 - 0в следващ семестър 0
28Стоманобетон20 - 10 - 0в следващ семестър 0
29Стоманени конструкции20 - 10 - 0в следващ семестър 0
Общо часове аудиторна заетост: 1900
 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
27Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции14 - 8 - 0писмен изпит 1 курсова задача0
28Стоманобетон16 - 14 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
29Стоманени конструкции20 - 10 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
30Дървени и пластмасови конструкции16 - 10 - 0в следващ семестър 1 курсов проект0
31Автоматизация на строително-конструктивното проектиране0 - 24 - 0писмен изпит 0
32Избираема дисциплина - група 316 - 0 - 0текуща оценка 0
33Стоманобетонни конструкции16 - 8 - 0в следващ семестър 0
34Технология на строителните процеси22 - 8 - 0в следващ семестър 0
35Учебна практика0 - 0 - 120 0
Общо часове аудиторна заетост: 2020

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
33Стоманобетонни конструкции14 - 16 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
34Технология на строителните процеси22 - 8 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
36Икономика на строителството26 - 12 - 0писмен изпит 1 курсова задача0
37Технология на довършителните работи16 - 8 - 0текуща оценка 0
38Строително законодателство16 - 0 - 0текуща оценка 0
39Факултативна дисциплина16 - 0 - 0текуща оценка 0
40Мостове18 - 12 - 0в следващ семестър 0
41Организация на строителството20 - 10 - 0в следващ семестър 0
Общо часове аудиторна заетост: 2140
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
40Мостове6 - 10 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
41Организация на строителството22 - 6 - 0писмен изпит 1 курсов проект0
42Строителен мениджмънт20 - 6 - 0писмен изпит 1 курсова задача0
43Обследване и изпитване на строителни конструкции0 - 16 - 0текуща оценка 0
44Избираема дисциплина - група 416 - 0 - 0текуща оценка 0
45Дипломна работа 0
Общо часове аудиторна заетост: 1020

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-01 Математически софтуер за строителна механика15 - 15 - 0текуща оценка 0
И-02 Специализиран английски език0 - 30 - 0текуща оценка 0

Втори курс

 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 2
И-03 Лека строителна механизация0 - 30 - 0текуща оценка 0
И-04 Статическо изследване на пространствени конструкции15 - 15 - 0текуща оценка 0
И-05 Топлофизика и енергийна ефективност20 - 10 - 0текуща оценка 0

Трети курс

 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
И-06 Динамика на строителните почви15 - 15 - 0текуща оценка 0
И-07 Защита от природни бедствия и аварии0 - 30 - 0текуща оценка 0

Четвърти курс

 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 4
И-08 Възстановяване и усилване на строителни конструкции20 - 10 - 0текуща оценка 0
И-09 Кофражни системи и скелета14 - 16 - 0текуща оценка 0
И-10 Компютърни системи в организация на строителството0 - 30 - 0текуща оценка 0
И-11 Производствена база на строителните фирми15 - 15 - 0текуща оценка 0
И-12 Екологични строителни материали24 - 6 - 0текуща оценка 0

Факултативни дисциплини

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Ф-1Зидани конструкции20 - 10 - 0текуща оценка 0
Ф-2Проектиране на обекти с комбинирани конструкции15 - 15 - 0текуща оценка 0

 

454 0.236