en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ЗДРАВКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
Лични данни
Научно звание

главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 182

e-mail

zalex@vsu.bg

  Образование  
1966 – 1971

ВИСИ

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

Магистър

Професионална реализация
2004 – ........

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент в катедра “Мениджмънт в строителството” и отговорник по качеството на обучението във ВСУ “Любен Каравелов”

2002 - 2003

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент в катедра “Организация и икономика на строителството”

2000 - 2001

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Помощник ректор по административната част

1999 - 2000

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Началник на учебно-методичен отдел

1972 - 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент катедра “Организация и икономика на строителството”

1971 - 1972

Строителен техникум “Г. Златков” – гр. Брацигово

 

Преподавател по Стоманобетон и Мостово строителство

1966 - 1967

ДСО “Оранжерии” – гр. Пазарджик

 

Служител в производствено-технически отдел

1964 – 1967

ДСО “Оранжерии” – гр. Пазарджик

 

Технически ръководител на строеж

Научни интереси

Организация и заплащане на труда в строителството. Нормокомплекти за жилищно строителство. Маркетинг и мениджмънт в строителството.

Водени лекционни курсове

ССС-42. Организация на строителството

ССС-43. Строителен мениджмънт

МАГ–УИП-7. Маркетинг в строителството

Учебни пособия

Александрова, Здр. Ръководство за курсово проектиране по организация на строителството. С. ВВИСУ, 1996 г.

Александрова, Здр. Мениджмънт на строителното предприятие – записки. С. ВВИСУ, 1995 г.

Александрова, Здр. Методически указания за изработване на курсов проекта по организация на строителството. С. ВНВСУ, 1979 г.

Специализации
2003

TBS Consulting – ООД

 

Оценител на качеството на строителни продукти, Одитор по качеството

1991-1992

УАСГ

 

Мениджмънт в строителството

1979

СИ, Киев

Публикации

19 научни публикации


 

301 0.509