en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП


ДО

ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  ЛИЦА


    Във връзка с предстоящо сключване на договор за доставка на канцеларски материали, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, кани всички заинтересовани лица да представят своите оферти в срок до 13.11.2015 г. /петък/ включително, съгласно приложената спецификация.
   Офертите се представят в деловодството на училището: гр. София, ул. „Суходолска“ № 175, Ректорат, ет. 3, стая № 33 или на електронна поща: ao_hr@vsu.bg.


ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДАН  ИВАНОВ
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”

 

Договор № 247 от 25.11.2015 г. за доставка на канцеларски материали и офис консумативи

 


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Ръководството но отдел "Е и П" и "СОС" има  намерение
до извърши ремонтни роботи в студентско общежитие бл 4 и вътрешен път.

 

Вижте Техническо задание.

Моля заинтересованите лица да  депозират оферти в деловодството но ВСУ
"Любен Каравелов" до 03.11.2015 16.00 часа.

ИНЖ. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ
Пом -Ректор по АСД на ВСУ „Л. Каравелов“

 

211 0.072