en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Ректор

Академичното ръководство на ВСУ за мандат 2017 - 2020 г. е в състав:

Ректор: проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов – тел./факс 802 91 91, rector@vsu.bg

Rector

Ректорът ръководи и координира цялостната дейност на училището и го представлява пред други организации и лица в страната и чужбина. За Ректор се избира хабилитиран преподавател, който е на основен трудов договор във ВСУ “Л. Каравелов”. В своята дейност Ректорът се подпомага от Ректорски съвет, включващ заместник-ректорите, главния счетоводител, юрисконсулта, финансовия контрольор и ръководителите на основните звена.

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

340 0.368