en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Ректор Заместник ректори Ректорат Контролен съвет Административни отдели
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Факултети и катедри Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Ректор

Академичното ръководство на ВСУ за мандат 2017 - 2020 г. е в състав:

Ректор: проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов – тел./факс 802 91 91, rector@vsu.bg

Rector

Ректорът ръководи и координира цялостната дейност на училището и го представлява пред други организации и лица в страната и чужбина. За Ректор се избира хабилитиран преподавател, който е на основен трудов договор във ВСУ “Л. Каравелов”. В своята дейност Ректорът се подпомага от Ректорски съвет, включващ заместник-ректорите, главния счетоводител, юрисконсулта, финансовия контрольор и ръководителите на основните звена.

 

 

229 0.073