en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Специалност "Архитектура" Степен магистър Въведение Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност архитектура, степен - магистър

Образователно-квалификационната степен “магистър” е втората степен на висше образование и е с минимален срок на подготовка 5 години или не по-малко от 1 година след завършена степен “бакалавър". Обучението по тази степен осигурява задълбочена научно-теоретична и специализираща подготовка и усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната дейност по специалността.

След завършване на обучението си по магистърска степен студентите могат да продължат образованието си за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.

 

200 0.053