en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

БАНКО ПЕТКОВ БАНКОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 134

e-mail:

bankov@vsu.bg

Образование
1960

УАСГ – строителен факултет, София

Научна специалност

01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2002 - .........

Гост професор към катедра “Механика ВСУ „Л. Каравелов”

1964 - 2003

Асистент, доцент и професор, зам. декан и ръководител на катедра “Строителна механика“ – УАСГ - София

1960 - 1964

Технически ръководител на строежите на оловно-цинковия комбинат край Пловдив и на нефтохимическия комбинат край Бургас

Научни интереси

Якост, устойчивост и динамика на прътовите конструкции, на равнинни дискове и плочи, както и на приложението на съвременни дискретизационни методи за решаване на горните проблеми.

Членство в професионални организации

Съюз на научните работници в България;

Национален комитет по теоретична и приложна механика

Учебни пособия

Метод на крайните елементи в строителната механика

(съавтор Ю.Павлова) -монография

Строителна статика I част, определими системи – учебник

Строителна статика II част, неопределими системи – учебник

Теория на еластичност, устойчивост и динамика, избрани въпроси – учебник

Водени лекционни курсове

ССС-28. Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

ССС-И.1.1. Метод на крайните елементи

МАГ-СК.3. Теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителните конструкции

Строителна статика - I част – УАСГ, София

Строителна статика - II част – УАСГ, София

Публикации

65 научни публикации

Специализации

Научно –изследователски стаж в CTICM – Париж, Франция, 1973, 1974


 

301 0.262