en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Георги Годинячки доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Ниско строителство
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
ЦЕНКО ДИМИТРОВ ЦЕНКОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/ факс

(+359 2) 80 29 130/ 80 29 101

e-mail

zenkov@vsu.bg

Образование
1981 – 1985

ВИАС

Научна специалност

02.16.01 Обща, висша и приложна геодезия

Степен

доктор

1963 – 1968

ВИАС

Специалност

Геодезия, фотограметрия и картография

Степен

магистър

Професионална реализация
2005 - ....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Зам.-Ректор по НД и С

2005 - ....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Професор

2002 - 2005

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Гост - доцент

1988 - 2005

БАН

 

Старши научен сътрудник ІІ ст.

1969 – 1988

БАН

 

Научен сътрудник

Научни интереси

Геодезия, геодинамика, математическа статистика

Членство в професионални организации

Научно-технически съюзи

Съюз на учените в България

Водени лекционни курсове

ССС-7. Геодезия

САСС-9. Геодезия и кадастър

А-25. Геодезия

ССС-2.5. Геодезия и кадастър

СДС-2.5. Геодезия

ССС-И.2.1. Инженерна геодезия

Учебни пособия

Ценков Ц., Д. Димитров, Геодезия, 2005

Ценков Ц., С. Милошев, Й. Велинов. Ръководство за упражнения по геодезия, С., 2008

Публикации

120 научни публикации

Специализации

Армения, 1980

Германия 1990, 1996, 2001


 

286 0.139