bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Close Departments Mechanics and Mathematics Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

ТЕОДОР ЦВЕТАНОВ РОШАВЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор на техническите науки

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 143

e-mail

roshavelov@vsu.bg

  Образование  
1989 – 1981

БАН

Научна специалност

02.15.05 Строителни материали и изделия и технология на производството им

Степен

доктор

1979 - 1984

ВВИСУ “Ген. Благой Иванов”

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2003 - ......

Професор, катедра „Ниско строителство”, ВСУ „Л. Каравелов”

2000 - 2003

Зам.-ректор по НДиМС, ВСУ „Л. Каравелов”

1996 – 2000

Доцент, катедра „Ниско строителство” ВВИСУ

1991 - 1996

Главен асистент, катедра „Ниско строителство” ВВИСУ

1987 - 1989

Асистент, старши асистент, катедра „Ниско строителство” ВВИСУ

1984 – 1987

Технически ръководител, МДК „Георги Димитров”, гр. Средногорие

Научни интереси

Реология на високо напълнени дисперсни системи

Членство в професионални организации

Българско реологическо дружество

Научно технически съюз по строителство в България - НТССБ

Съюз на строителните конструктори в България – ССБК

Водени лекционни курсове

ССС-24. Строителни материали и изолации

САСС-24. Строителни материали и изолации

А-5. Строителни материали

ССС-1.5. Строителни материали

СДС-1.5. Строителни материали

СДС-3.1. Изолации в строителството

ССС-И-1.3. Материали и системи за защита и възстановяване на сгради и съоръжения

МАГ-СК-И.1.3. Конструкционни и изолационни материали

Публикации

Над 60 научни публикации

Специализации

Япония, Швеция, Русия


 

507 0.637