en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ТЕОДОР ЦВЕТАНОВ РОШАВЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор на техническите науки

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 143

e-mail

roshavelov@vsu.bg

  Образование  
1989 – 1981

БАН

Научна специалност

02.15.05 Строителни материали и изделия и технология на производството им

Степен

доктор

1979 - 1984

ВВИСУ “Ген. Благой Иванов”

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2003 - ......

Професор, катедра „Ниско строителство”, ВСУ „Л. Каравелов”

2000 - 2003

Зам.-ректор по НДиМС, ВСУ „Л. Каравелов”

1996 – 2000

Доцент, катедра „Ниско строителство” ВВИСУ

1991 - 1996

Главен асистент, катедра „Ниско строителство” ВВИСУ

1987 - 1989

Асистент, старши асистент, катедра „Ниско строителство” ВВИСУ

1984 – 1987

Технически ръководител, МДК „Георги Димитров”, гр. Средногорие

Научни интереси

Реология на високо напълнени дисперсни системи

Членство в професионални организации

Българско реологическо дружество

Научно технически съюз по строителство в България - НТССБ

Съюз на строителните конструктори в България – ССБК

Водени лекционни курсове

ССС-24. Строителни материали и изолации

САСС-24. Строителни материали и изолации

А-5. Строителни материали

ССС-1.5. Строителни материали

СДС-1.5. Строителни материали

СДС-3.1. Изолации в строителството

ССС-И-1.3. Материали и системи за защита и възстановяване на сгради и съоръжения

МАГ-СК-И.1.3. Конструкционни и изолационни материали

Публикации

Над 60 научни публикации

Специализации

Япония, Швеция, Русия


 

486 0.201

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...