На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Ради Христов Ганев
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", Катедра ”Ниско строителство”, ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 88) 789 21 18

e-mail

radiganev@abv.bg

  Образование  
1998 г.

Защитена научна и образователна степен ”Доктор” в Химикотехнологичен университет - София

1989 - 1992 г.

Военна академия ”Г. С. Раковски” - София

1973 - 1978 г.

ВНВАУ ”Г. Димитров” – гр. Шумен

1969 - 1973 г.

Механотехникум ”Шандор Петьофи” – гр. Разград

Професионална реализация
2008 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Редовен доцент по Химия в строителството

2004 - 2008 г.

Хоноруван преподавател

1999 – 2004 г.

Главен експерт в Министерство на отбраната

1999 г.

Девоенизиран с чин ”Полковник”

1991 - 1999 г.

Офицер в Министерство на отбраната

1978 - 1991 г.

Офицер във военни поделения

Научни интереси

Полимерни материали и покрития.

Реставрация на архитектурни паметници и произведения на изкуството.

Взривни работи в строителството.

Членство в професионални организации

Съюз на химиците в България

НБА "Пожарна и аварийна безопасност"

Сдружение на взривните инженери в България

International Pyrotechnics Sosiety (USA)

Permanent Technical Committee of International Military Sports Council (NATO)

Водени лекционни курсове

ССС-11. Химия в строителството

Научни публикации
 1. Glavchev I., R. Ganev, P. Novakov, M. Pankova, Investigation by Infrared Spectroscopy of the Ageing Properties of Coatings from Waste Pyroxylin Powder and Halogen-containing Polymers, Journal of Surface Coatings International, England, v. 83, No. 3, 2000, pp. 104-105.
 2. Ganev R., Utilization and ageing of gun powders, ІІІ –rd Seminar “New Trends in Resarch of Energetic Materials” on April 12-13, 2000, University of Pardubice, Czech Republic, 2000, р. 3.
 3. Ganev R., A Study of Pyroxyline Powders Aging by X-ray Analysis, The International Seminar “Standardization and Interoperability with NATO”, Hemus 2000, 31.05 - 1.06.2000, Plovdiv, Bulgaria, 2000, p. 5.
 4. Ganev R., I. Glavchev, V. Grozev, Determination of Diphenylamine during Natural Ageing of Single-based Propellants, Journal of Explosivies and Propellants, Taiwan, v. 17, No. 2, 2001,pp. 69 - 73.
 5. Ganev R., Utilisation of Waste Nitrosellulose Powders and Envirounmental Pollution in their Destruction, Waste Management & Research, Denmark, v. 19, No. 6, 2001, pp. 533 - 538.
 6. Ganev R., I. Glavchev, X-ray Diffraction Study of Single-based Propellants Ageing, Journal of Energetic Materials, Republic of China, v. 9, No. 1, 2001, pp. 28 - 30.
 7. Grozev V., Z. Grozeva, R. Ganev, Ultrasound Influence on Sensibility and Crystallization of Melted Explosives, A XXIX-A sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala “Tehnologii moderne in secolul XXI”, Academia Tehnica Militara, 15 - 16 Noiembrie 2001, Bucuresti, Romania, 2001, pp. 45 - 48.
 8. Glavchev I., R. Ganev, H. Iordanova, Physical and Machanical Characteristics of Coatings, Subjected to Accelerated Ageing of Mixes of Propellants with Polymers, Journal of Pigments & Resin Technology, England, v. 30, No.4, 2001, pp. 229-233.
 9. Glavchev I., V. Purevsuren, R. Ganev, P. Novakov, Relation Between Permahor and degradability of Polymers, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, v. 37, No. 1, 2002, pp. 95 - 98.
 10. Ganev R., I. Glavchev, Investigation of the Stability of a Mixture of Single-based Propellants and Resins or Polymers, Journal of Hazardous Materials, England, v. 90, No. 1, 2002, pp. 19 - 24.
 11. Ganev R., I. Glavchev, M. Mihailov, V. Grozev, Possibility of Regulating Nitrogen Content of Single-based Propellants, IV International Armament Conference “Scientific Aspects of Armament Technology”, October 9 - 11 2002, Wojskowa Akademia Techniczna, Waplewo, Poland, 2002, pp. 194 - 198.
 12. Grozev V., R. Ganev, I. Glavchev, Effect of Ultrasound on Single-Base Propellants for Pyrotechnic Purposes, Journal of Pyrotechnics, USA, No. 16, 2002, pp. 53 - 58.
 13. Grozev V., M. Mihovski, R. Ganev, Z. Grozeva, Investigation on the Ultrasound Attenuation in some Propellants and Explosives, Jubilee Scientific Conference with International Participation, 4-5 June 2003, Sofia, Bulgaria, University of Chemical Technology and Metalurgy - Sofia, Bulgaria, v. XXXVIII, No. 4, 2003, рр. 1353 - 1358.
 14. Ганев Р., Безопасно влияние на ултразвука върху заряди за разрушаване на негодни хидромелиоративни съоръжения, сп. Селскостопанска техника, бр. 5 - 6, 2003 год., стр. 98 - 99.
 15. Ганев Р., Огнегасяща ефективност на смеси от нитроцелулоза с халогенсъдържащи полимери и олигомери, Научна конференция, Русе, 31.10-1.11.2003 год. Русенски университет ”Ангел Кънчев”, Научни трудове, т. 40, серия 4.2, 2003 год., стр. 80 - 83.
 16. Ganev R., Ultrasonic Control of Propellants, Annual Seminar on Propellans, Explosivies, and Pyrotechnics, October, 15-18, 2003, Guilin, China, Teory and Practice of Energetic Materials, Science Press, Beijing/New York, v. 5, part A, 2003, рр. 468 - 471.
 17. Ганев Р., Светлоустойчивост на трудногорими и негорими покрития, Юбилейна научна конференция с международно участие, София, 30.10-01.11.2003 год., Висше строително училище ”Любен Каравелов”-София, Сборник доклади, т. II, 2003 год, стр. 52 -55.
 18. Ганев Р., Влияние на релаксациите на вътрешните напрежения върху деструкционните процеси в изделия от нитроцелулоза, Научна сесия на Факултет “Артилерия, ПВО и КИС ”, Шумен, 16-17 октомври 2003 год., Национален военен институт “Васил Левски” - Велико Търново, Сборник научни трудове, част II, 2004 год., стр. 265 - 267.
 19. Ganev R., I. Glavchev, Infrared Spectroscopy Characterization of Single-base Propellants during their Natural Aging, Journal of Technical Physics, Poland, v. 45, No. 4, 2004, рр. 301 - 308.
 20. Grozev V., R. Ganev, Z. Grozeva, Effects on energetic materials processed with power ultrasound, VII Seminar “New Trends in Resarch of Energetic Materials”, April 20-22, 2004, University of Pardubice, Czech Republic, v. 2, 2004, рр. 480 - 484.
 21. Ganev R., I. Glavchev, Tz. Tzvetkoff, M. Ivanova, T. Totev, Investigation of Long-Term Ageing of Single Base Propellants by Infrared Spectroscopy, Journal of Explosivies and Propellants, Republic of China, v. 20, No. 1, 2004, рр. 1 - 8.
 22. Ганев Р., Контрол на психомоторните способности за преодоляване на кризисна ситуация, сп. Спорт и наука, бр. 2, 2006, стр. 21 - 26.
 23. Ганев Р., Екологична опасност при транспортиране на барути с нарушена опаковка, сп. Механика, Транспорт, Комуникации бр. 1, стр. 9.1 - 9.6, 2007 год.
Патенти
 1. Гурлев Т., Р. Ганев, К. Георгиев, Б. Стоянов, И. Милушев, Състав за получаване на лаково бояджийски композиции, BG патент № 38 407 / 1983 год.
 2. Кортински Х., С. Ставрев, Р. Ганев, С. Воденичаров, Г. Попов, Басейн за хидровзривно щамповане, BG патент № 43 041/1986 год.
 3. Гурлев Т., Б. Стоянов, К. Георгиев, Р. Ганев, М. Седлоева, И. Чибушем, Състав за получаване на лаковобояджийски композиции от нитроцелулозни барути, BG патент № 60 168/1992 год.
 4. Ганев Р., Й. Петров, Л. Начев, А. Василев, Устройство за детонационно - газово нанасяне на покрития, BG патент № 51 490/1991 год.
 5. Илиев Ц., И., Главчев, П., Новаков, Р. Ганев, Състав за лаково покритие, BG патент № 99556 / 1995 год.
 6. Стоименов Г., Р. Ганев, Л. Начев, Метод и устройство за раздробяване на леснозапалими материали, BG заявка № 98 923/1994 год., Официален бюлетин на Патентно ведомство на Р България № 4/1996, стр. 12. (в процедура)
 7. Денев Д., Р. Ганев, Състави за промишлени експлозиви, BG заявка № 109 199/2005 год., Официален бюлетин на Патентно ведомство на Р България № 12/2006, стр. 17. (в процедура)

 

460 0.180