bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Close Departments Mechanics and Mathematics Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни
Иванка Димитрова Добрева
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 144

e-mail

dobreva@vsu.bg,

Образование
1976 – 1981

Висш институт по архитектура и строителство, София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2003 - ........

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител ЛИНОМИ (лаборатория за изпитване на строителни продукти)

1999 – .......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл. асистент катедра” Ниско строителство”,

1997 - 1999

ВСУ „Л. Каравелов”

 

ст. асистент катедра ”Ниско строителство”, “Строителни материали и изолации”

1981 - 1991

Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)

 

Научен сътрудник

Научни интереси

Контрол и изпитване на материали за строителството; нови видове композитни материали; екология

Членство в професионални организации

Участие в Технически Комитет № 4 ”Цимент, вар, гипс” към Агенция по стандартизация;

Съюз на специалистите по качеството в България (ССКБ)

Водени учебни занятия

ССС-24. Строителни материали и изолации – упражнения

САСС-24. Строителни материали и изолации – упражнения

ССС-1.5. Строителни материали – упражнения

СДС-1.5. Строителни материали – упражнения

Учебни пособия

Добрева, М. Шекерджийска - Кадастър на вторичните суровини в България, намиращи прилижение в строителството и промишлеността за строителни материали, София,НИИСМ, 1988 г.

Витанов, Ив. Д. Добрева, В. К. Димитров – “Химия в строителството” – учебник. С.: ВСУ, 2005 г.

Публикации

32 научни публикации


 

9 0.005