en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Георги Годинячки доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Ниско строителство
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
Иванка Димитрова Добрева
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 144

e-mail

dobreva@vsu.bg,

Образование
1976 – 1981

Висш институт по архитектура и строителство, София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2003 - ........

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител ЛИНОМИ (лаборатория за изпитване на строителни продукти)

1999 – .......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл. асистент катедра” Ниско строителство”,

1997 - 1999

ВСУ „Л. Каравелов”

 

ст. асистент катедра ”Ниско строителство”, “Строителни материали и изолации”

1981 - 1991

Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)

 

Научен сътрудник

Научни интереси

Контрол и изпитване на материали за строителството; нови видове композитни материали; екология

Членство в професионални организации

Участие в Технически Комитет № 4 ”Цимент, вар, гипс” към Агенция по стандартизация;

Съюз на специалистите по качеството в България (ССКБ)

Водени учебни занятия

ССС-24. Строителни материали и изолации – упражнения

САСС-24. Строителни материали и изолации – упражнения

ССС-1.5. Строителни материали – упражнения

СДС-1.5. Строителни материали – упражнения

Учебни пособия

Добрева, М. Шекерджийска - Кадастър на вторичните суровини в България, намиращи прилижение в строителството и промишлеността за строителни материали, София,НИИСМ, 1988 г.

Витанов, Ив. Д. Добрева, В. К. Димитров – “Химия в строителството” – учебник. С.: ВСУ, 2005 г.

Публикации

32 научни публикации


 

286 0.220