en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Георги Годинячки доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Ниско строителство
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 148

e-mail

mihaylov@vsu.bg

Образование
1981 – 1986

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил технология

Степен

магистър

Професионална реализация
1998 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1997 - 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши асистент

1995 - 1997

ВСУ „Л. Каравелов”

 

асистент

1993 – 1995

ВСУ „Л. Каравелов”

 

УМД – Учебен отдел

1991 – 1993

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Командир на курсантска рота

1988 - 1991

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Командир на курсантски взвод

1986 – 1988

ГУСВ

 

Техн. ръководител на обект “Завод за конструкционни изделия” – гр. Ботевград

Научни интереси

Укрепване на свлачища, технология на фундирането.

Членство в професионални организации

ISSMGE – Международно общество по земна механика и геотехника

Българско дружество по земна механика и геотехника

Съюз на конструкторите в България

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-25. Земна механика и фундиране

ССС-2.6. Земна механика и фундиране

Публикации

26 научни публикации


 

286 0.208