Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ДИМО МАРКОВ КИСОВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 154

e-mail

dkisov@vsu.bg

Образование
1990 – 1995

УАСГ

Научна специалност

02.15.12 “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения”

Степен

Доктор

1979 - 1982

ВИАС

Специалност

Пътно строителство

Степен

Магистър

1976 - 1979

МАДИ - Москва

Професионална реализация
2004 - ....

ВСУ “Л. Каравелов”

 

Доцент в кат. “Строителни конструкции и архитектура” по научната специалност: 02.15.12 “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения”

2002 - 2004

“Мостконсулт” ООД

 

Управител

1983 - 2001

“Мостстрой” АД

 

Проектант, ръководител отдел, главен проектанта, директор дирекция “Мостконсулт”

Научни интереси

Проектиране, строителство, експлоатация и поддържане на мостове

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Водени лекционни курсове

ССС-4.2. Мостове;

ССС-36. Мостове;

САСС-52. Пътища и пътни съоръжения

Изобретения и публикации

1 изобретение – “Инжекционен анкер” - №40755/85 г.

18 научни публикации

Специализации

1983 - 1984 ВИАС – кат. “Масивни конструкции” – Усилване на стоманобетонни връхни конструкции на пътни мостове в експлоатация


 

486 0.165