Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ТОТЮ БОРИСЛАВОВ ДААЛОВ

Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/ факс

(+359 2) 80 29 110/ 80 29 101

e-mail

daalov@vsu.bg

  Образование  
1974 - 1979 г.

НИСИ, секция “Строителни конструкции”

Научна специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

Степен

доктор

1961 - 1966 г.

ВИСИ /сега УАСГ/

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

  Професионална реализация
02.2003 - 02.2009

ВСУ “Л. Каравелов” – зам.-ректор по учебната дейност

04.2001 – 02.2003

ВСУ “Л. Каравелов”, кат. “Строителни конструкции и архитектура”

Длъжност: доцент

09.1993 – 05.2001

Научноизследователска лаборатория “Нови и усъвършенствани строителни системи и технологии” – НИЛ “НУССИТ”, София

Длъжност: директор

1996 - 2000

Член и председател на Управителния съвет на КНИПИ “Металпроект” ЕАД

01.1986 – 08.1993

НИЛ “НУССИТ”, София

Длъжност: ръководител на секция “Комбинирани и неметални конструкции”

09.1972 – 12.1985

Научноизследователски строителен институт – София

Секция “Строителни конструкции”

Секция “Предварително напрегнати стоманобетонни конструкции”

Длъжност: научен сътрудник ІІІ ст., ІІ ст. І ст.

01.1968 – 08.1972

Районна проектантска организация – РПО, гр. Стара Загора

Длъжност: ръководител на конструктивна група

09.1966 – 12.1967

РПО, гр. Стара Загора

Длъжност: проектант, конструктор

Научни интереси

Сглобяеми и монолитни стоманобетонни конструкции и стоманени конструкции във високото строителство, антисеизмично строителство, безгредови подови конструкции.

Членство в професионални организации

СССКБ

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-29. Стоманобетон

Учебни пособия

Даалов, Т. Ръководство за проектиране на безгредови подови конструкции, ВСУ, 2004 г.

Публикации

78 научни публикации


 

486 0.134