en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ГЕОРГИ ДЯНКОВ ГЕОРГИЕВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 153

e-mail

gdg@vsu.bg

  Образование  
1973 – 1978 г.

Висш инженерно строителен институт /ВИСИ/, гр.София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил “Конструкции”

Степен

Магистър

1979 – 1984 г.

Софийски университет “Св. Климент Охридски” - СУ, гр. София

Специалност

Математика

Степен

Магистър

1981 – 1985 г.

Киевски инженерно-строителен институт /КИСИ/, гр. Киев Украйна

Научна специалност

02.15.04. Строителни конструкции/ Стоманобетонни конструкции

Степен

Доктор

  Професионална реализация
2004 г. - .....

ВСУ “Любен Каравелов”

 

Доцент по специалността 02.15.04 “Строителни конструкции” /"Стоманобетонни конструкции” Катедра “Строителни конструкции и архитектура”

2000 - 2004 г.

Ръководител секция ОССЗДВ - НИСИ - гр. София

1992 – 2004 г.

Старши научен сътрудник ІІ степен по специалността 02.15.04 Строителни конструкции /Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения/

1985 – 1992 г.

Научен сътрудник ІІ-І степен, секция /ОССЗДВ/ “Осигуряване на сградите и съоръженията на земетръс и динамични въздействия” /НИСИ/ Научно изследователски строителен институт - гр. София

1981 – 1985 г.

Редовен докторант /по заявка на НИСИ - гр. София/ в Киевски инженерно-строителен институт /КИСИ/ – гр. Киев Украйна

1978 – 1981 г.

ИО ”Леяркомплект” - гр.София

Проектант – конструктор

Научни интереси

Стоманобетонни и други строителни конструкции-научни изследвания, проектиране, рехабилитация, усилване, осигуряване на земетръс и динамично въздействие

Членство в професионални организации

КИПП

Водени лекционни курсове

ССС-3.3. Стоманобетон,

ССС-И-2.2. Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения,

СДС-3.3. Строителни конструкции

Стоманобетонни конструкции

Публикации

60 научни публикации

Специализации

Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения - 1986 г. УАСГ


 

286 0.089