en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГРАДЕВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 151

e-mail

 

Образование
1989 г.

ВСУ “Л. Каравелов”

специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

Степен

Доцент

1984 г.

КИПП “Главпроект”

специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

Степен

Ст.н. сътрудник ІІ степен

1983 г.

ВИАС

специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

Степен

Доктор

1957 г. - 1963 г.

ВИАС

Специалност:

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2004 г.

ВСУ “Любен Каравелов” – доцент

1999 г. - 2003 г.

Посланик РБългария в Алжир

1995 г. - 1999 г.

Кмет на р-н Лозенец, Столична община

1989 г. - 1995 г.

ВСУ “Л. Каравелов” – доцент

1981 г. – 1989 г.

КИПП “Главпроект”, главен инженер на Дирекция

1976 г. – 1980 г.

Мароко, Министерство на земеделието, експерт

1967 г. - 1976 г.

НИГА “секция Сеизмична механика” науч. сътр. в КИПП “Главпроект”, научен сътрудник

1964 г. – 1967 г.

ЗСК “Кремиковци” старши конструктор

Научни интереси

Предварително напрегнати конструкции, Стоманобетонни конструкции в земетръсни условия; Сглобяеми сгради.

Членство в професионални организации

Съюз на конструкторите в България

Водени лекционни курсове

1989 г. - 1999 г. ВСУ “Л. Каравелов”

Стоманобетон

Стоманобетонни конструкции

Противоземетръсно строителство

Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции

2004 г. – ВСУ “Л. Каравелов”

ССС-34. Стоманобетонни конструкции

МАГ-СК-И-2.7. Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции

Учебни пособия

Методи за статическо изчисляване на многоетажни диафрагми с отвори при хоризонтално натоварване ДИ “Техника” 1979 г.

Якостни и деформационни характеристики на съединенията в едропанелните сгради Изд.център “Строителство и архитектура” 1987 г.

Жилищни клетки – приемни структури ДИ “Техника” 1978 г.

Публикации

20 научни публикации

Специализации

1972 г. - Технически университет гр. Лиеж, Белгия и Лаборатория “Маньел” гр. Ганд, Белгия

1983 г. - Научно-изследователски институт “Сен Реми ле Шеврьоз” гр. Париж, Франция

1984 г. - Изследователски строителен център гр. Брюксел, Белгия


 

286 0.152