en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Център за професионално обучение

ЦПО при ВСУ пожелава много здраве, щастие и строителни постижения на всички свои бивши и бъдещи обучаеми и партньори през Новата 2017 г.

Център за професионално обучение

 

към ВСУ “Любен Каравелов”
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 118, 80 29 139, 80 29 111
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu_cpo@vsu.bg
E-mail: cpo_vsu@abv.bg
WEB - адрес: : www.vsu.bg/cpo.html
Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Ръководител ЦПО
Иван Пуев Иванов
80 29 118 ipuev@vsu.bg
Организатор
Росен Емилов Христов
80 29 139 r_hristov@vsu.bg
 

Центърът за професионално обучение е Звено в структурата на ВСУ, предназначено за провеждане на непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване на придобитата квалификация на ръководни кадри и наети работници в строителството, за повишаване на тяхната конкурентноспособност в страната и в чужбина, в съответствие със съвременните изисквания залегнали в Закона за камарата на строителите.

 

Учебният процес се провежда от Закона за професионалното образование и обучение.

Центърът за професионално обучение е лицензиран да извършва и удостоверява професионално обучение в областта на строителството с придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии и 29 специалности.

 

ДЕЙНОСТ НА ЦПО

Центърът е в състояние за кратко време да организира непрекъснато обучение по всяка от лицензираните специалности съобразно нуждите на Възложителите по време, място и учебни планове съобразени с конкретните нужди, новости на строителството и държавните изисквания за професионално обучение.


За да отговори на постоянно нарастващите нужди на строителните фирми се провежда обучения на ръководен и изпълнителски състав на достъпни цени както следва:


1. За придобиване степен на професионална квалификация – по утвърдените лицензирани професии и специалности утвърдени от НАПОО с подходяща избираема за обучаемите и Възложителя форма на обучение


2. По част от професията - за обучаеми притежаващи минимум 6 (шест) месеца непрекъснат трудов стаж по съответната специалност, средно образование и постоянен трудов договор.
Формата, времето, продължителността и тематиката на обучение се съгласуват с Възложителя. Успешно завършилите след провеждане на изпита по теория и практика получават Удостоверение по част от професията за придобита специалност.


3. Обучение по ЗБУТ на изпълнителския състав се провежда задължително в курсовете за придобиване степен на професионална квалификация и по част от строителната специалност, а за повишаване на професионалната квалификация отделно и ежегодно по заявка на Възложителя .

Обучението на ръководния състав от строителния бранш е съществен елемент от общите изисквания за минимизране на риска и подобряване качеството на строителството.

 

4. Ръководният състав повишава своята квалификация в постоянно действащи курсове:

 

4.1. По здравословни и безопасни условия на труд:


• „Длъжностно лице по безопасност и здраве” – Успешно завършилите курса на обучение получават Удостоверение с едногодишен давностен срок и правомощие да изпълняват длъжностните си задължения по контрол на спазване изискванията по Наредба № 2/ 2004г. и назначено на трудов договор


• „Координатор по безопасност и здраве” – На успешно завършилите курса на обучение получават Удостоверение с едногодишен давностен срок и правомощие да изпълняват длъжностните си задължения от страна на Възложителя по координиране и контролиране на ЗБУТ с изпълнителя или от страна на Изпълнителя по координиране и контролиране на ЗБУТ с договорените подизпълнители


4.2. Длъжностно лице за „Контрол върху качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи и вложените материали” – Завършилите успешно обучението получават Удостоверение с едногодишен давностен срок, позволяващо заемането на такава длъжност

 

При заявка за обучение на повече от 5 (курсисти) по определена специалност от дадена фирма се прави отстъпка от цената съгласно утвърдения от Академичния съвет ценоразпис.

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

336 0.118