en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Център за професионално обучение Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерия със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Център за професионално обучение


гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 118, 80 29 139, 80 29 123
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu_cpo@vsu.bg cpo_vsu@abv.bg
WEB - адрес: : www.vsu.bg/cpo.html

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Ръководител ЦПО
Иван Пуев Иванов
80 29 118 ipuev@vsu.bg
Организатор
Росен Емилов Христов
80 29 139 r_hristov@vsu.bg

Центърът за професионално обучение е Звено в структурата на ВСУ, предназначено за провеждане на непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване на придобитата квалификация на ръководни кадри и наети работници в строителството, за повишаване на тяхната конкурентноспособност в страната и в чужбина, в съответствие със съвременните изисквания залегнали в Закона за камарата на строителите.

Учебният процес се провежда от Закона за професионалното образование и обучение.

Центърът за професионално обучение е лицензиран да извършва и удостоверява професионално обучение в областта на строителството с придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии и 29 специалности.

 

ДЕЙНОСТ НА ЦПО

Центърът е в състояние за кратко време да организира непрекъснато обучение по всяка от лицензираните специалности съобразно нуждите на Възложителите по време, място и учебни планове съобразени с конкретните нужди, новости на строителството и държавните изисквания за професионално обучение.


За да отговори на постоянно нарастващите нужди на строителните фирми се провежда обучения на ръководен и изпълнителски състав на достъпни цени както следва:


1. За придобиване степен на професионална квалификация – по утвърдените лицензирани професии и специалности утвърдени от НАПОО с подходяща избираема за обучаемите и Възложителя форма на обучение


2. По част от професията - за обучаеми притежаващи минимум 6 (шест) месеца непрекъснат трудов стаж по съответната специалност, средно образование и постоянен трудов договор.
Формата, времето, продължителността и тематиката на обучение се съгласуват с Възложителя. Успешно завършилите след провеждане на изпита по теория и практика получават Удостоверение по част от професията за придобита специалност.


3. Обучение по ЗБУТ на изпълнителския състав се провежда задължително в курсовете за придобиване степен на професионална квалификация и по част от строителната специалност, а за повишаване на професионалната квалификация отделно и ежегодно по заявка на Възложителя .

Обучението на ръководния състав от строителния бранш е съществен елемент от общите изисквания за минимизране на риска и подобряване качеството на строителството.

 

4. Ръководният състав повишава своята квалификация в постоянно действащи курсове:

 

4.1. По здравословни и безопасни условия на труд:


• „Длъжностно лице по безопасност и здраве” – Успешно завършилите курса на обучение получават Удостоверение с едногодишен давностен срок и правомощие да изпълняват длъжностните си задължения по контрол на спазване изискванията по Наредба № 2/ 2004г. и назначено на трудов договор


• „Координатор по безопасност и здраве” – На успешно завършилите курса на обучение получават Удостоверение с едногодишен давностен срок и правомощие да изпълняват длъжностните си задължения от страна на Възложителя по координиране и контролиране на ЗБУТ с изпълнителя или от страна на Изпълнителя по координиране и контролиране на ЗБУТ с договорените подизпълнители


4.2. Длъжностно лице за „Контрол върху качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи и вложените материали” – Завършилите успешно обучението получават Удостоверение с едногодишен давностен срок, позволяващо заемането на такава длъжност

 

При заявка за обучение на повече от 5 (курсисти) по определена специалност от дадена фирма се прави отстъпка от цената съгласно утвърдения от Академичния съвет ценоразпис.

 

 

14 0.010