bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев Prof. Dr. Eng. Totu Daalov доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

Borislav Daalov

Assoc. Prof. Dr. Eng.

Department of Building Structures

Reception time:
Tuesday and Thursday from 13.30 to 15.30 h


Telephone: 80 29 169
E-mail: bobdaal@abv.bg

Subjects taught in the department:
Steel Structures – Theory and Practice Development , 1 сем., 2011, Строителни конструкции
---
Steel Structures, 6 сем., 2011, Civil Egineering
Steel Structures, 7 сем., 2011, Civil Egineering

Education
... - 21.05.2012 University of Structural Engineering & Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia
Academic field

02.15.04 “Building Structures – Composite structures”

Degree

Ph.D.

1993 – 1998

ВВИСУ “Л. Каравелов” - София

Academic field

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Degree

Master

Work experience
15.04.2015 - ... University of Structural Engineering & Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia
 

Assoc. Professor

1998 - 2003

ГУСВ под. Горубляне

 

Технически ръководител

Research interests

Проектиране и строителство на стомано-стоманобетонни конструкции

Professional memberships

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Teaching
  • Composite structures
  • Timber structures
Textbooks

[1] Daalov T., B. Daalov, Manual for design of reinforced concrete structures according to Eurocode 2, VSU "Lyuben Karavelov", Sofia, 2010, 44-62, 162-173. ISBN 978-954-331-029-6, (in Bulgarian)

 

[2] Guglev R., T. Daalov, B. Daalov, V. Slavchev, Manual for design of concrete and reinforced concrete structures without prestressed reinforcement, NISI, Sofia, 2014, 123-134, 281-303. (in Bulgarian)

 

[3] Daalov B., V. Slavchev, “Manual for preliminary design of Steel–concrete composite bridge girders”, VSU "Lyuben Karavelov", Sofia, 2014,. ISBN 978-954-331-054-8, (in Bulgarian)

Publications

12 (от последните 5 години)
 

Даалов Т., Б. Даалов,”Определяне на армировката при пръстеновидно стоманобетонно сечение, съгласно Еврокод 2” Сборник с доклади на XII международна научна конференция ВСУ’ 2012. 7 – 8 юни, 2012, София, България, том 1, стр. II-222 – II-227, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Сафронов В., Славчев В., Даалов Б., Реализиране на повдигане и ново подпиране на връхна мостова конструкция. Сборник с доклади на международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” DCB 2012, 13 – 15 септември, Варна, България, стр. 383 – 389, ISSN 1314-6955, (на български).
 

Даалов Т., Б. Даалов, ”Относно точността при използване на правоъгълна диаграма на нормалните напрежения в натисковата зона  на стоманобетонно сечение съгласно  Еврокод 2”. Сборник с доклади на X III  международна научна конференция ВСУ’ 2013. 6 – 7 юни, 2013, София, България, том 2, стр. II-375 – II-381, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Даалов Б., И. Иванчев (Д), ”Влияние на укрепването на възлите  колона-ригел върху отместваемостта на стоманените рамки”. Сборник с доклади на X III  международна научна конференция ВСУ’ 2013. 6 – 7 юни, 2013, София, България, том 2, стр. II-382 – II-385, ISSN 1314-071Х, (на български).
 

Даалов Б., ”Определяне на минималната армировка за стоманобетонни сечения, подложени на срязване и усукване съгласно Еврокод 2”. Сборник с доклади на международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” DCB 2014, 11 – 13 септември, Варна, България, стр. 336 – 341, ISSN 1314-6955, (на български).
 

Даалов Б., ”Коравина на срязване при стоманобетонни елементи, изчислявани по Еврокод 2”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0936, стр. XIV-18 – XIV-22, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Определяне на напрегнатото състояние в сечение с пукнатина в предварително напрегнати стоманобетонни елементи”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0938, стр. XIV-1 – XIV-6, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Загуби на напрежение от еластична деформация при стоманобетонни елементи, напрягани след бетониране”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, брой 1, 2014, статия № 0939, стр. XIV-7 – XIV-12, ISSN 1312-3823, (на български).
 

Даалов Б., ”Коефициент на пълзене при стоманобетонни елементи съгласно Еврокод 2 ”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”,  брой 1, 2015 , ISSN 1312-3823, (на български).
 

Ilieva Y., B. Daalov, „ARCHITECTURAL INTEGRATION OF PHOTOVOLTAIC MODULES IN INDUSTRIAL BUILDINGS “. THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING IN THE FIELD OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING E-GTZ 2016, E-GTZ PROCEEDINGS Broj 3, ISSN 2490-2535, University of Novi Sad, June 02-04, 2016,Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
 

Ilieva Y., B. Daalov, „ARCHITECTURAL INTEGRATION OF PHOTOVOLTAIC MODULESINTO FACADES “. Zbornik radova, ISBN 978-867892-939-0, Association of Structural Engineers of Serbia, Simpozium 2016 Zlatibor 15-17.09.2016, Serbia.
 

Даалов Б., ”Критичен периметър на продънване при крайни и ъглови колони съгласно Еврокод 2”. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”,  брой 2, 2016 , ISSN 1312-3823, (на български).

Projects

Участник в проект: „ОЦЕНКА НА ОСТАТЪЧНИЯ КОНСТРУКТИВЕН РЕСУРС КАТО БАЗА ЗА ОСНОВНО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПАНЕЛНИ СГРАДИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” – BG161P0003 – 1.2.04 – 0031 – C 0001 /2014-2015/ по Оперативна програма „ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
 

Ръководител на проект: „ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В СГРАДНАТА ОБВИВКА“, СИГН. 05/2016

 

524 0.164