bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев Prof. Dr. Eng. Totu Daalov доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. д-р инж. Станислав Цветков ас. инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ РАЧЕВ
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 165

e-mail

rachev@vsu.bg

Образование
Научна специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

1977 – 1982

Университет по Архитектура Строителство и Геодезия - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1992 - ......

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент, Старши асистент и Главен аситент в катедра “Строителни конструкции и архитектура” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София.

1982 – 1992

КНИПИАТ “ГЛАВПРОЕКТ” – София, проектант, научен сътрудник I ст.

Научни интереси

Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения, вкл. нетрадиционни системи. Нелинейно динамично поведение на строителните конструкции. Компютърни технологии за проектиране на конструкции на сгради и инженерни съоръжения

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България – ССБК

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-32. Автоматизация на строително-конструктивното проектиране

ССС-И-2.2. Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения

МАГ-СК-5. Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструк-тивното проектиране

МАГ-СК-6. Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения .

Публикации

Над 20 научни публикации

Специализации

Противоземетръсно инженерство - JICA - ITU TCTP on Earthquake Engineering Jan. 2003 Istanbul, Turkey


 

506 0.189