en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

доц. д-р инж. Иванов


Георги Петров Иванов
  
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 172

e-mail

givanov@vsu.bg

Образование
1981 – 1985

Московски инженерно-строителен институт, Москва

Научна специалност

Автоматизация на технологични процеси в строителството

Степен

доктор

1968 – 1969

Висш инженерно строителен институт, София

1969 - 1973

Московски инженерно-строителен институт, Москва

Специалност

Комплексна механизация и автоматизация на технологични процеси в строителството

Степен

магистър

Професионална реализация
2009 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител катедра

2000 – 2001

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ректор

1991 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по научна специалност “Автоматизация на технологични процеси в строителството”

1982 - 1991

ВН ВСУ „Бл. Иванов”

 

Главен асистент

1979 – 1982

ВН ВСУ „Бл. Иванов”

 

Хоноруван преподавател

1978 - 1979

Строителни войски

 

Офицер

1977 - 1978

Школа за запасни офицери

 

Школник

1977 -1982

КНИПИОИУС

 

Научен сътрудник

1973 - 1977

Московски инженерно строителен институт, Москва

 

Редовен аспирант

Научни интереси  

Комплексна механизация и автоматизация на технологични процеси в строителството. Строителни машини и експлоатация на строителната механизация. Проектиране и технология на изграждане на инженерни инсталации в сгради – електрически, отоплителни, вентилационни, климатични, газови.

Водени лекционни курсове

ССС-10. Строителни машини

ССС-26. Инженерни инсталации

САСС-30. Сградни инсталации

ССС-4.5. Строителни машини

ССС-5.1. Технология на довършителни и инсталационни работи

СДС-3.3. Инсталационни работи в сгради

СДС-4.5. Строителни машини

Публикации

86 научни публикации

Специализации

НТС – София Автоматизация на технологични процеси на база микрокомпютърна техника.

Московски инженерно строителен институт – Роботизация в строителството

 

303 0.308