en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Борислав Даалов доц. д-р инж. Веселин Славчев ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков проф. д-р инж. Тотю Даалов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 183

e-mail

vl_vasilev@vsu.bg

  Образование  
Научна специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

1990 – 1995

Университет по Архитектура Строителство и Геодезия - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1998 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент, Старши асистент и Главен аситент в катедра “Строителни конструкции и архитектура” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София

1995 – 1998

“Перфект Инженеринг” - София

 

Проектант

Научни интереси

Пространствено моделиране и анализ на сгради и съоръжения

Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения

Фундаментни конструкции

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България – ССБК

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП

Председател на контролния съвет на областна колегия София-град към КИИП

Водени занятия

ССС-29. Стоманобетон - упражнения

ССС-34. Стоманобетонни конструкции - упражнения

МАГ-СК-5. Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране - упражнения

МАГ-СК-6. Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения - упражнения

ССС-32. Автоматизация на строително конструктивното проектиране -упражнения

Публикации

4 научни публикации


 

286 0.104