en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Списък 19

СПИСЪК
на строителните продукти съгласно Номенклатурата на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 “Групи строителни продукти” от обхвата на разрешение № РОССП – 19 от 25.10.2004 г. за издаване на български технически одобрения, издадено на Висше строително училище “Любен Каравелов”

1. Цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6

2. Бетон, изготвен в заводски условия – 2.1

3. Добавъчни материали – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6

4. Продукти за бетони и разтвори – 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5

5. Армировка за стоманобетонни конструкции – 5.1 и 5.2

6. Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон – 6.1 и 6.2

7. Продукти за зидария – 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 и 7.7

8. Продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства за тях – 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4

9. Лагери за конструкции – 9.1

10. Комплекти неносещи фасадни стени и комплекти вътрешни преградни стени – 10.1 и 10.2

11. Продукти от дървесина, елементи за дървени конструкции и съединителни средства за тях – 11.1, 11.2, 11.4 и 11.5

12. Гипсови продукти – 12.1, 12.2, 12.3 и 12.4

13. Продукти/комплекти за довършителни работи на външни и вътрешни стени и тавани – 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 и 13.8

14. Комплекти за остъкляване и уплътняване – 14.10

15. Покривни покрития и спомагателни продукти; самоносещи се прозрачни покривни комплекти – 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 и 15.8

16. Продукти и системи/комплекти за хидроизолация – 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 и 16.6

17. Подови покрития – 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 и 17.5

18. Врати, прозорци, капаци – 18.1, 18.3 и 18.4

19. Продукти и системи/комплекти за топлоизолация – 19.1, 19.2 и 19.3

20. Строителни лепила – 20.1 и 20.2

21. Продукти за строителство на пътища и за пътна сигнализация – 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8 и 22.9 (с изключение на пътни знаци и стълбове за осветление)

22. Геопродукти – 23.1 и 23.2

2 3 . Продукти за отпадъчни води – 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 и 24.6

24. Продукти, които не са в контакт с вода за човешко потребление – 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 и 25.5

25. Продукти в контакт с вода за човешко потребление – 26.1

26. Комини, димоотводи – 28.1 и 28.2

27. Комплекти/системи неносещ оставащ кофраж от кухи блокове или панели от изолационен материал или бетон – 30.1

28. Предварително изготвени комплекти за къщи с дървена или стоманобетонна конструкция; предварително изготвени обемни клетки – 31.1 и 31.2

29. Метални и пластмасови закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария – 33.1, 33.2, 33.3 и 33.4

30. Съединителни елементи за фуги на конструкции – 35.1

31. Устройства за дилатационни фуги за мостове – 36.1

 

14 0.009