en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

биографии


НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ГОРОЛОМОВ

Декан на Архитектурен факултет


Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 122

e-mail

nedgor@vsu.bg

  Образование  
1982 – 1985

Технически университет - София

Научна специалност

01.01.05 “Диференциални уравнения”

Степен

доктор

1963 – 1968

СУ “Климент Охридски” - София

Специалност

Математика

Степен

магистър

  Професионална реализация
2008  - ...

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Декан на Архитектурен факултет

2001 - 2008

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по информатика и ръководител учебен изчислителен център

1998 - 2001

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител катедра: ”Математика и информатика”

1984 - 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент и началник учебен изчислителен център

1975 – 2003

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1972 – 1975

ЕИЦ “Витоша”

 

Началник отдел

1970 - 1972

ЕИЦ “Витоша”

 

Програмист

1968 – 1969

"Техникум по облекло”

 

Преподавател по математика

Научни интереси  

Информатика, числени методи, диференциални уравнения

Членство в професионални организации  

Съюз на математиците в България

Водени лекционни курсове

ССС-5. Информатика

САСС-И.2.1. CAD системи

ССС-Ф.1. Математика с MATLAB

МАГ-СК-И 1.4. Приложна математика

ССС-6. Дескриптивна геометрия

Числени методи и програмиране

Учебни пособия

Гороломов Н. Учебни записки по информатика”, 1999

Гороломов Н. Учебни записки по информатика”, 2004

Публикации  

30 научни публикации

Специализации    

1972 г. гр. Минск – Беларус – 2 мес.

1974 г. гр. Ростов на Дон – Русия – 2 мес.

1991 г. БАН – КЦИИТ – 3 мес.


 

84 0.113