en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Петър Греков доц. д-р Цветослава Зарева-Пеева гл. ас. д-р инж. Илиана Стойнова проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р Николай Манев проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р инж. Рангел Рангелов доц. д-р инж. Иван Вайсилов ас. инж. Владимир Матуски Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Константин Савков Казаков

проф. д.т.н. инж.

Механика и математика

Приемно време и консултации:
вторник: 10:30-12:00


Телефон: 80 29 052
Имейл: kazakov@vsu.bg, kskazakov@yahoo.com

Преподавани учебни дисциплини:
Метод на крайните елементи в строителната механика, 1 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Строителна механика І, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна механика І част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІI част, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна механика ІІ, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна статика 1, 4 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съпротивление на материалите, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
---
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Файлове: pdf CV pdf Цитирания pdf Публикации

(номиниран за Член-кореспондент на БАН по конкурса от 2012 г. от следните научни организации и съюзи:
1.   ВСУ „Л. Каравелов”, София;
2.   Институт по Механика, БАН;
3.   Федерация на научно-техническите съюзи в България)

Роден на 26.10.1966 г. в София.

ОБРАЗОВАНИЕ 

Строителен инженер (M.Sc)Висш институт по архитектура, строителство и геодезия (сега УАСГ), Civil Engineering, Constructions of High Dams, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, 1992.

Международни икономически отношения (M.Sc)Висш институт по архитектура, строителство и геодезия (сега УАСГ), University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, 1994.

Доктор (PhDпо научна специалност01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите (Structural Mechanics, Behavior of Materials), научна област: 5 Технически науки, научно направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, 2001 г.

(В основата на тази дисертация е разработването на модифицирания модел на Винклер и неговото тестване при най-често прилаганата в строителната практика конструктивна система, а именно стоманобетонна конструкция на обща фундаментна плоча. Въз основа на тази работа е развита и нова изчислителна технология за проектиране на този вид конструкции)

Доктор на науките (DScпо научна специалност01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите (Structural Mechanics, Behavior of Materials),научна област: 5 Технически науки, научно направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия,VSU “Luben Karavelov, Sofia, Bulgaria, 2012г.

(Постиженията в тази област са широко популяризирани в нашата и чуждестранна специализирана литература и цитирани от множество автори. Те са насочени към формулирането на затихващи и проекционни еластодинамични безкрайни елементи, приложими в Метода на крайните елементи със съществуващи програмни системи. Това ги прави лесно приложими и атрактивни за потребителите. Тези елементи се използуват за дискретизация на далечната зона от земната основа (farfield)и симулират наличието на еластична среда, разположена извън дадена граница. Последната често се нарича изкуствена граница. Така се постига възможно най-адекватната симулация на взаимодействие на конструкция и земна основа, както от вълново разпространение, така и от въздействие от най-общ характер. Елементите са тествани многократно и е доказана ползата от тяхното прилагане и използване. Споменатото взаимодействие може много успешно да се използува при сеизмичен анализ на системата конструкция - земна основа. Тази проблематика е твърде актуална както за нашата страна, така и за повечето страни от Европа и света.)

ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ ТЕМАТИКИ:

„Конструкция на висока бетонова гравитачна язовирна стена „Ракочевица“,дипломна работа,1992 г. 

(M.Sc. Thesis: “Construction of high concrete dam”, 1992).  

„Изчислителни модели на фундаметни плочи“, дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, 2001 г.

(Ph.D. Thesis: “Computational models of foundation plates, taking into account the soil-structure interaction”, 2001).

„Безкрайни елементи в Метода на крайните елементи“, хабилитационен труд за присъждане на научно звание „професор”, 2007 г., (Habilitation thesis: “Infinite elements in the FEM”, 2007).

„Еластодинамични безкрайни елементи и приложението им в Субструктурни модели с Метода на крайните елементи“, дисертация за научна степен „доктор на науките“, 2012 г., (DSc  thesis: “Elastodynamic Infinite elements and their application in Structural FEM modeling”, 2012).

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

2014– днес – председател на Контролния съвет на ВСУ „Любен Каравелов“, 

                        София.

2013– днес – професор, кат. Строителна механика, ВСУ „Любен Каравелов“, 

                        София.

2012 – 2013– зам. Ректор по научна дейност и сътрудничество, 

                        ВСУ „Любен Каравелов“, София.

2012 –днес – доктор на науките по научна специалност01.02.03 Строителна 

                        механика, съпротивление на материалите, научна област: 5 

                        Технически науки, научно направление: 5.7 Архитектура, 

                        строителство и геодезия,

2008– днес – професор, кат. Строителна механика, ВСУ „Любен Каравелов“, 

                        София.

2005–2008 –  доцент, кат. Строителна механика, ВСУ „Любен Каравелов“, София.

2004–2005 –  главен асистент, Стр. Механика, ВСУ „Любен Каравелов“, София.

2002–2005 –  хоноруван преподавател, УАСГ, София.

2002–днес –  доктор по научна специалност01.02.03 Строителна механика, 

                       съпротивление на материалите, научна област: 5 Технически науки, 

                       научно направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия,

1998–2002 – докторант по научна специалност 01.02.03 Строителна механика,

                       съпротивление на материалите, научна област: 5 Технически науки, 

                       научно направление: 5.7 Архитектура, строителство и 

                       геодезия,УАСГ, София.

1990–1998 – проектиране и строителство на сгради и съоръжения в Р. България, 

                      Федерална република Германия и Руска федерация. 

2006–2015– Член на съвета на директорите на „Лозенец Консулт“, София

2002–2006– Предедател на съвета на директорите на „Лозенец Консулт“, София

1996–2000– Парламентарен експерт в постоянната комисия по местно 

                      самоуправление и строителство, Народно събрание на 

                      Република България

1998–2003– Съветник по въпросите на строителството в Администрацията на 

                      Президента

1995–2002– Предедател на съвета на директорите на Топоремонтстрой, София

1990–2002– Управител на строителна компания „Лозенец Консулт“, София

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ 

1.  Метод на крайните елементи (TheFiniteElementMethod)

2.  Безкрайни елементи (InfiniteElements)

3.  Числени методи в строителната механиката (NumericalMethodsinStructural

     Mechanics and Engineering,)

4.  Динамика и устойчивост на строителните конструкции (Dynamics and Stability of

     Structures)

5.  Теория на еластичността (TheoryofElasticity)

ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТИ 

 1. Национален фонд по научните изследвания, Министерство на образованието, младежта и науката, МОМН,
 2. Национален комитет по теоретична и приложна механика,
 3. Член на съюза на учените в България,

ЧЛЕНСТВО В УНИВЕРСИТЕТСКИ СТРУКТУРИ

 1. Академичен съвет на ВСУ „Любен Каравелов“
 2. Факултетен съвет на строителен факултет на ВСУ „Любен Каравелов“
 3. Факултетен съвет на архитектурен факултет на ВСУ „Любен Каравелов“
 4. Държавна дипломна комисия към ВСУ „Любен Каравелов“ – образователна степен магистър, председател 
 5. Държавна дипломна комисия към ВСУ „Любен Каравелов“ – образователна степен бакалавър, председател 
 6. Председател на контролния съвет на ВСУ „Любен Каравелов“, София.

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

 1. ASMEAmerican Society of Mechanical Engineers(U.S.A) – since 2006. 
 2. IASME, International Association of Structural and Mechanical Engineers, USA) –

      since 2007.

 1. IASS, International Association of sparse and shell structures – since 2007. 
 2. IABSE,International Association for Bridge and Structural Engineering – since 2008.
 3. ССКБ, Съюз на строителните конструктори в България – зам. председател по международна дейност и сътрудничество, от 1996 г.  
 4. НТСС (Научно-технически съюзпо строителство в България), от 2003 г.
 5. Член на Националния комитет по Механика
 6. Член на Съюза на учените в България

РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ И ДИПЛОМАНТИ 

 1. Любчо Любенов Любенов, „Нелинейна загуба на устойчивост на прът в еластична среда”,  "FEM modeling of non-linear buckling of piles in elastic media”, (2009).
 1. Милко Стоянов Милошев, „Динамично взаимодействие на конструкция и земна основа, изследвано във времевата област” ,“Dynamic Soil-Structure Interaction in time domain”, (2010).
 1. Владимир Данчов Матуски, „Уточнени модели на възли за пространствени прътови конструкции”, “Precised computational models of joints of sparse frame structures”, (2011).
 1. Анита Костадинова Хандрулева, „Линейни и нелинейни изчислителни модели на пространствени прътови конструкции”, “Linear and non-linear computational models of sparse frame structures”, (2010). 
 1. Илиана Йорданова Стойнова, „Нелинейни механизми на разрушаване на конструктивната връзка колона-безгредова плоча” при динамични въздействия, „Nonlinearfailuremodesofcolumn– reinforceconcreteslabconnectionsduetodynamicloads„, (2012) 
 1. Георги Донков, „Вляние на геометрични и материални несъвършенства върху носимоспособността на конструктивните елементи”, (2013) 
 1. Metodja Tomeski, the town of Prilep, Republic of Macedonia, Application of the Finite element method on the advance dynamic analysis of structures, (2014)
 1. Консултант на 5 докторанта.
 1. Ръководство на 68дипломни работи по образователна степен магистър и бакалавърпо специалностите: Строителство на сгради и съоръженияи Строителство и архитектура на сгради и съоръжения.  

(Тематиките, по които са работили или работят докторантите на проф. К. Казаков, са от областта на моделиране на строителни конструкции, елементи и възли на различни по вид и характер въздействия. Те са логично следствие от разреботените в неговите дисертации научни проблематики.)

РЪКОВОДСТВО ИЛИ УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ 

1.   Развитие на пукнатини в квази-крехки тела, Crackpropagationinquasi-brittle

      solids(2002-2004), МОМН, член на колектива.

2.   Изчислителни модели за симулиране на пукнатини в квази-крехки тела, 

      Computational models of crack propagation in quasi-brittle solids (2004-2006),

      МОМН, член на колектива. 

3.   Изчислителни модели на взаимодействие на конструкция и земна основа 

      посредством Метода на крайните елементи, FEMcomputationalmodelingof

      Soil-StructureInteraction(2007-2009), ръководител на колектива. 

4.   Изчислителни модели за изследване загубата на устойчивост на прът в 

      еластична среда посредством Метода на крайните елементи,FEMmodelingof 

      buckling of piles in elastic media (2009-2012), ръководител на колектива. 

5.   Изчислителни модели за изследване на продънването на колони и гладки

 еластични плочи с Метода на крайните елементи,FEMmodelingof 

       shear punching of elastic plates (2013-2015), ръководител на колектива. 

6.   Изчислителни модели на нелинейно поведение на конструктивни възли, FEM

       modelingofnon-linear behavior of structural connections (2013-2015), 

       ръководител на колектива. 

7.Приложение на наноматериалите при енергийна ефективност на сградите,

   Application of nanomaterials for energy efficiency of building structures,  

   (2013-2015), ФНИ, МОМН, член на колектива  

МОНОГРАФИИ И УЧЕБНИЦИ

 1. Моделиране на конструкции с Метод на крайните елементи (въведение в ANSYS), 140 стр., издателство на ВСУ, София, (2005);

     “Structural Modeling by the FEM (Introduction in ANSYS)”, pp 140, 

      VSU publishing house, Sofia, (2005);

 1. Строителна механика, статически неопределими конструкции

258 стр., издателство на ВСУ, София, електронен учебник, (2005);;

     “Statics of statically indeterminate structures”, pp 258, VSU publishing house, 

      Sofia,(2005); 

 1. Метод на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции, 584 стр., издателство на ВСУ, София, (2006);

    “The Finite Element Method for structural modeling”, first edition, pp 584, 

     VSU publishinghouse, Sofia, (2006);

 1. Метод на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции, второ преработено издание, 551стр., академично издателство „Марин Дринов“, София, (2010);

 “The Finite Element Method for structural modeling”, second edition, pp 551, Academic publishing house of BAS (Bulgarian Academy of Science), Sofia,

 

               978-954-322-380-0,    (2010);

                                            

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=660

 1. Методът на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции, трето преработено и допълнено издание , 639 стр., издателство на ВСУ, София, (2011); 

The Finite Element Method for structural modeling”, third edition, pp 639, VSU publishing house, Sofia, (2011);

 1. Методът на крайните елементи за моделиране на строителните конструкции,  четвърто преработено и допълнено издание , 645 стр., издателство на ВСУ, София, (2012); 

The Finite Element Method for structural modeling”, fourth edition, pp 645, VSU publishing house, Sofia, (2012);

 1. Теория на еластичността, Устоичивост и Динамика на строителните конструкции, първо издание, 330 стр., академично издателство „Марин Дринов“, София, (2010); 

Theory of Elasticity, Stability and Dynamics of Structures”, pp 330, Academic publishing house of BAS (Bulgarian Academy of Science), Sofia, (2010);

 1. Теория на еластичността, Устоичивост и Динамика на строителните конструкции, второ преработено и допълнено издание, 330 стр., академично издателство „Марин Дринов“, София, (2011);

Theory of Elasticity, Stability and Dynamics of Structures”, second edition, 

pp330, Academic publishing house of BAS (Bulgarian Academy of Science),978-954-322-486-9Sofia, (2011);

                                       

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=110

 1. Lecture notes on Theory of Elasticity, Stability and Dynamics of Structures, first edition, pp 104, VSU publishing house, Sofia, (in English), (2011);
 1. Lecture notes on Theory of Elasticity, Stability and Dynamics of Structures, second edition, pp 105, VSU publishing house, Sofia, (in English), (2012);
 1. Theory of Elasticity, Stability and Dynamics of Structures Common Problems, first edition, pp 168, Trafford publishing, New York, (2012);

ISBN:978-1-46696-862-2 (softcover), ISBN:978-1-46696-864-6 (hardcover), 

                                      

http://bookstore.trafford.com/Products/SKU-000618422/Theory-of-Elastisity-Stability-and-Dynamics-of-Structures-Common-Problems.aspx

 1. Ръководство за упражнения по Теория на еластичността, Устоичивост и Динамика на строителните конструкции, първо издание, 180 стр., издателство на ВСУ, София, (2011); 

“Practical examples on Theory of Elasticity and Dynamics of Structures”, pp 180, VSU publishing house, Sofia, co-author, (2011).

 1. Моделиране на строителни конструкциис програмен продукт SAP 2000, първо издание, 339 стр., издателство на ВСУ, София, (2012); 

Structural modeling using SAP 2000”, first edition, pp 339, VSU publishing house, Sofia, co-author, (2012);

 1. Моделиране на строителни конструкциис програмен продукт SAP 2000, второ преработено и допълнено издание, 359 стр., издателство на КИИП София, (2013); 

Structural modeling using SAP 2000”, second edition, pp 339, KIIP Sofia publishing house, Sofia, co-author, (2013);

 1. Infinite elements in the FEM,pp 445, VSU publishing house, Sofia, (DSc book), (2008);
 1.  Infinite elements in the FEM,(in English), (2011),(under review in WIT press). 

(В монографиятаМетод на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции, първо, второ,трето и четвърто преработени и допълнени издания (551стр., академично издателство „Марин Дринов“, София, (2010) са поместени голяма част от научните постижения на автора. Там ясно е показано, как този метод може да се приеме като еманация на съществуващите до този момент класически методи от Теория на еластичносттаи Строителната статика. Отразени са и част от научните работи, свързани с безкрайните елементи и приложението им в програмни системи, базирани на Метода на крайните елементи. В монографията, имаща характера и на учебно помагало Теория на еластичността, Устоичивост и Динамика на строителните конструкции, първо и второ преработено и допълнено издание, 330 стр., академично издателство „Марин Дринов“, София, (2011) са дадени най-новите тендинции в областта на тези дисциплини, пречупени през призмата на най-модерния и най-широко разпостранен метод за моделиране на строителни конструкции, а именно Метода на крайните елементи. Определени глави от този труд са издадени и на англииски език, виж. [8]. Определена част от научното творчество в областта на нови безкрайни елементи е дадено и в монография [11], в заключителна фаза на издаване.)  

ПУБЛИКАЦИИ

1.    в международни реферирани списания,  вкл. такива с импакт 

      фактор                                                                                                 22публикации

2.    в национални списания, вкл. такива с импакт фактор                    20публикации

3.    в сборници на международни конференции                                  184публикации

Общо                                                                                                                226 публикации

От тях 14доклада, изнесени на научни конференции у нас и в чужбина имат характера на пленарни или встъпителни, за докладът на межунаучна конференция в Eluru, India е удостоен с почетно звание; 

(в повече от 70 публикации К. Казаков е единствен автор, а през последните пет години са публикувани 58 негови научни труда);

(пълен списък на научните трудове, както и списък със забелязаните цитирания на научни трудове, са дадени отделно. Може да бъдат открити и в www:vsu.bg); 

Съосновател на международната научна конференция DSB(Designandconstructionsofbuildings), превърнала се в най-авторитетната конференция, свързана със строителния бранш и провеждана на всеки две години. Постоянен член на научните комитети на научните конференции, провеждани в УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов”. 

Участник в следните програмни, научни и организационни комитети на научни комитети:

 1. DSB(проектиране и строителство на сгради и съоръжения), 1998; 2000; 2002; 2004; 2006; 2008; 2010; 2012, 2014, 2016

(в последните 7 – председател на научен комитет)

 1. Международна научна конференция ВСУ,2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014, 2015, 2016, 2017

(в последните 10 – председател или член на научния комитет)

 1. Международна научна конференция УАСГ,2009; 2011.
 2. New trends in statics and dynamics of buildings, STUBratislava, Slovakia, 2008; 2009; 2010 
 3. Dynamics of Civil Engineering DYNWIND 2008, Zilina, Slovakia, 2008. 
 4. Tall buildings and Transparency, Stuttgart, Germany, 2003. 

ЗАБЕЛЯЗАНИ ЦИТИРАНИЯ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ 

 1. В научни трудове и монографии                                                      278 бр.

(в това число: в монографии – 4 бр.; от чуждестранни автори –

52 бр.

 1. В дипломни работи за придобиване на образователна 

степен магистъри бакалавър                                                            595 бр.

(пълен списък е приложен отделно)

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 1. Лекционни курсове 
 • Метод на крайните елементи и приложението му при моделиране на строителни конструкции, (ВСУ „Л. Каравелов, София);
 • Метод на крайните елементи и приложението му при моделиране на строителни конструкции, (ВТУ, София);
 • Теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителни конструкции, (ВСУ „Л. Каравелов, София);
 • Строителна статика, Част I, (ВСУ „Л. Каравелов, София);
 • Строителна статика, Част II, (ВСУ „Л. Каравелов, София);
 • Строителна механика, Част I, (ВСУ „Л. Каравелов, София);
 • Строителна механика, Част II, (ВСУ „Л. Каравелов, София);
 • Компютърен анализ на конструкции с програмни системи, (УАСГ, София);
 • Динамика и устойчивост на строителни конструкции, (ВСУ „Черноризец Храбър, Варна);
 • Теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителни конструкции, магистри (ВСУ „Л. Каравелов, София);
 • Динамика и устойчивост на строителни конструкции, (ВСУ „Черноризец Храбър, Варна, филиал, Пловдив);
 1. Избираеми дисциплини 
 • Компютърен анализ на конструкции с програмни системи, (ВСУ „Л. Каравелов, София);
 • Компютърен анализ на конструкции с програма система SAP 2000, (ВСУ „Л. Каравелов, София);

(Основоположник на два принципно нови лекционни курса, свързани с приложението на програмни системи, базирани на Метода на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции)

РЕЦЕНЗЕНТСКА И РЕДАКТОРСКА ДЕЙНОСТ

 1. Рецензент по процедури за придобиване на образователна и 

научна степен доктор, академични длъжности доценти професор          - 22

 • за докторс кандидати:

2012

 1. гл ас. инж Любчо Любенов Любенов – ВСУ „Л. Каравелов”

    (становище и председател на Научното жури)

                        2013

 1. гл. ас. инж. Ангел Спасов Младенски – УАСГ, Изследване на пукнатини в композитни материали.

                                    (становище)

2017

 1. гл ас. инж Илиана Йорданова Стойнова – ВСУ „Л. Каравелов”

                               (становище и председател на Научното жури)

 • за гл. асистентс кандидати:

2017

    1.    ас. д-р Иван Иванчев – ВСУ „Л. Каравелов”

                                (становище и председател на Научното жури)

 • за доцентс кандидати:

2011

 1. гл ас. Веселин Кънчев Кънчев – ВСУ „Л. Каравелов”

(становище и председател на Научното жури)

                       2012

 1. гл ас. д-р инж. Красимир Тодоров Кръстанов – ЕПУ, Перник

(рецензент)             

 1. гл ас. д-р инж. Анна Янакиева Янакиева – Институт по механика, БАН

(становище)

                        2013

 1. гл ас. д-р инж. Анна Янакиева Янакиева – УАСГ, кат. Автоматизация на инженерния труд

(становище)

2014

 1. гл. ас. д-р инж. Филип Йорданов Филипов – Институт по механика, БАН

(становище)

 1.  
 1.  
 1. гл. ас. д-р инж. Любен Евтимов Любенов - ВСУ „Л. Каравелов”, 

кат. „Информатика, визуални изкуства и комуникации“

(становище и председател на Научното жури)

 1. гл. ас. д-р инж. Владимир Николов Яков – УАСГ, кат. „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството )“

(становище)

 1. гл.ас. д-р Събина Чавдарова Чернева– Институт по механика, БАН

(становище)

                         2016

 1.  конкурс за Доцент с трима кандидати
 2.  гл. ас. д-р арх. Стянка Якова  – УАСГ, кат. „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството )“

(становище)

 • за професорс кандидати:

  2011

 1. доц. д-р инж Светлана Лилкова-Маркова – УАСГ, София

(становище и научен секретар на Научното жури)

 1. доц. д-р инж Явор Добрев Михов – УАСГ, София

(становище и научен секретар на Научното жури)

                        2012

 1. доц. д-р инж Дончо Наумов Партов – ВСУ „Л. Каравелов”

(рецензент и председател на Научното жури)

 1. доц. д-р инж Явор Добрев Михов – УАСГ, София

     (становище и научен секретар на Научното жури)

 1. доц. д-р инж Виктор Илиев Ризов – УАСГ, София

(становище и научен секретар на Научното жури)

 1. доц. д-р инж Явор Михов Михов – УАСГ, София

(становище и научен секретар на Научното жури

   2014

 1. доц. д-р инж Светлана Лилкова-Маркова – УАСГ, София

(становище и научен секретар на Научното жури)

 1. доц. д-р инж Иван Димитров Марков – УАСГ, София

     (становище и научен секретар на Научното жури)

 1. Рецензент на монографии и статии в специализирани чуждестранни 

научни списания, вкл. такива с импакт фактор                                              - 25

 1. Рецензент на монографии и статии в специализирани български  

научни списания, вкл. такива с импакт фактор                                              - 29

 1. Рецензент на научно-изследователски теми към ФНИ                                    - 18 
 2. Рецензент на научно-изследователски теми към ФНИ,  проект“Rila”         -   1
 3. Рецензент на дипломни работи за придобиване на образователна 

     степен бакалавърили магистър                                                                    -  68  

 1. Председател или член на комисии по обучение в образователна 

и научна степен доктор                                                                                  - 22 

 1. Член на редакционната колегия на International Journal of Civil Engineering and Construction Science, American Association for Science and Technology. 
 2. Член на редакционната колегия на Journal of theoretical and applied mechanics, BAS  
 3.  Член на Ескпертния съвет на КИИП, София                                                     

ПРИЗОВЕ И НАГРАДИ

 1. Най-добра дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ сред техническите вузове за 2002 г. 
 2. THE EQU AWARD – за постижения в приложението на нови технологии и решения в строителството, Мадрид, Испания, 1996 г. 
 3. Почитен знак на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, 10 години КИИП София, София, 2013 г.
 4. Доктор Хонорис Кауза на университета в Елуру, Индия, 2017 г.

    

    

 1. Почитен знак за Действителен член на КАЗГАСА, Казахстанската държавна академия по архитектура и строителство, Казахстан, 2017 г.

   

 1. Основател и председател на секцията за България по приложение на числените методи в инжинерния анализ. 

ОСНОВНИ ПРИНОСИ 

 1. Приложение на МКЕ при анализ на строителните конструкции (Implementation of the FEM in structural analysis);

Формулирани и внедрени са няколко нови видове крайни елементи с приложение при  моделирането на строителни конструкции и симулиране на тяхното реагиране при различни въздействия върху тях. За особено стойностен принос може да се приеме този, свързан с адекватното моделиране на взаимодействието на конструкция и земна основа.    

 1. Модифициран модел на Винклер за моделиране на земната основа 

(Modification of the Winkler’s model);

Разработен и приложен е нов модифициран вариант на най-широко прилагания в строителната и проектантска практика модел на Винклер, използван за моделирането на земната основа под дадено съоръжение или сграда. Изследванията недвусмислено показват неговата лесна приложимост и достоверност на изчислителните резултати. 

 1. Формулировки на еластодинамични безкрайни елементи с обобщена функция на формата 

(New formulations of infinite elements, based on united shape functions and newly form of mapping of the infinite to finite element domain);  

В това направление е развит, и изцяло формулиран, принципно нов тип безкраен елемент, базиран на обобщена вълнова функция на формата. Това е направено за първи път в световен мащаб от създаването на метода на безкрайните елементи и води да много съществени изчислителни облекчения при запазване на точността. Тук са едни от най-важните постижения, отразени в международната специализирана литература. 

 1. Нова форма на безкраен елемент с Беселова функция на формата

(New formulation of infinite element with modified Bessel shape functions);

Внедрена енова форма при апроксимиране на преместванията и други величини в системата конструкция и земна основа. 

 1. Взаимодействие на конструкция и земна основа 

(FEM modeling of Soil-Structure Interaction);

За първи път в България е приложена импедансна матрица на коравина при симулирането на динамичното взаимодействие на конструкция и земна основа от широк кръг въздействия. Изследванията доказват еднозначно достоверността на получаваните чрез тази матрица изчислителни резултати. Взаимодействето на конструкция и земна основа е едно от най-преспективните научни направления в областта на строителните конструкции. Именно в това направление са значителна част от цитиранията. 

 1. Обобщение на механичното тълкуване на трансформацията на Фурие

(Generalization of the mechanical interpretation of the Fourier transformation);

Обобщеното механично тълкуване на правата и обратна трансформация на Фурие може да се приеме като много съществен принос в научното трорчество на автора. То е намерило място в двете монографии Метод на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции, първо, второ и трето преработени и допълнени издания (551стр., академично издателство „Марин Дринов“, София, (2010) и Теория на еластичността, Устоичивост и Динамика на строителните конструкции, първо и второ преработено и допълнено издание, 330 стр., академично издателство „Марин Дринов“, София, (2011)

 1. Принос в изграждането на повече от 70 строителни обекта

(realization of more than 70 real structures)

Между тях по-важните са: 

 • 45 жилищни сгради с обща разгърната площ около 129 000 кв.м; 
 • Посолски комплекс на Република Полша в София с обща разгърната площ около 18 000 кв.м; 
 • Административна сграда на Гьоте институт в България; 
 • 5 административни сгради; 
 • 2 сгради в гр. Вайден, Федерална република Германия;
 • жилищен комплекс, състоящ се от 12 постройки в гр. Астрахан, Русия с обща разгърната площ 41 500 кв.м;.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. Публикации:

anakieva A. and K. Kazakov, A Dynamic Computational Model of Cyclic Loading of Steel Bar in Inelastic Unconfined Concrete Solid, Jour. of Theor. and Appl. Mech., pp 47-54, Vol II, (2010).

Kazakov K., A. Yanakieva, Bond Capacity between Epoxy Steel Bars and Concrete under Monotonic and Cyclic Loading, Journal CZAS, Vol.(2010), submitted.

Handruleva A., A. Yanakieva, K. Kazakov, Analysis of Rectangular Plates by the Elastic Scheme Method Using FEM Correction Coefficients, In Proc.: X Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I, on CD, Sofia, Bulgaria (2010).

Kazakov K., A. Yanakieva, Handruleva A., Comparison of plane problems modeld by different FE formulations, In Proc.: X Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I, I1-6, Sofia, Bulgaria (2010).

Милошев М, К. Казаков, Моделиране на вертикални носещи конструкции, тип противоземетръсни шайби с Метода на крайните елементи, In Proc.: X Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I, I31-36, Sofia, Bulgaria (2010).

Банко Банков, Константин Казаков, Любчо Любенов, „Хиперболо-тригонометрично апроксимиране на гредови функции на формата при прилагането на МКЕ за решаване на греда на еластична основа”, In Proc.: X Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I, I55-61, Sofia, Bulgaria (2010).

Банко Банков, Константин Казаков, Любчо Любенов „Изследване на греда върху еластична основа при линейно изменение на константата на средата и хиперболо-тригонометрична апроксимация на функциите на формата”, In Proc.: X Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I-on CD, Sofia, Bulgaria (2010).

Anita Handruleva and Konstantin Kazakov, ON THE INFLUENCE OF THE STRUCTURAL GRID CONFIGURATION OVER THE STRESSES IN THE BASE RING OF SPHERICAL DOMES, In Proc.: X Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol II, VIII1-6, Sofia, Bulgaria (2010).

Apostolov R., K. Kazakov, M. Kishkilov, B. Bankov, Evaluation of basic unknowns of 10 DOF’s multi-linear finite element, In Proc.: DCB 2010, pp 249-254, Varna, Bulgaria, Sept. 9-11, (2010).

Bankov B, L. Lubenov, K. Kazakov, FEM application in case of beam on elastic foundation be suited to incline soil layers, In Proc.: DCB 2010, pp 273-278, Varna, Bulgaria, Sept. 9-11, (2010).

Handruleva A., A. Yanakieva, K. Kazakov, Analysis of Rectangular Plates by the Elastic Scheme Method Using FEM Correction Coefficients, In Proc.: DCB 2010, pp 299-304, Varna, Bulgaria, Sept. 9-11, (2010).

Handruleva A., K. Kazakov, A. Yanakieva, Comparison of FEM computational models of shear walls with holes, In Proc.: DCB 2010, pp 305-310, Varna, Bulgaria, Sept. 9-11, (2010).

Handruleva A., K. Kazakov, B. Bankov, Dynamic analysis of dome structures by three methods of directional combination of the effects of the seismic action, In Proc.: DCB 2010, pp 311-317, Varna, Bulgaria, Sept. 9-11, (2010).

Yanakieva A., K. Kazakov, Influence of the contact texture on the epoxy steel/concrete contact, In Proc.: DCB 2010, pp 373-376, Varna, Bulgaria, Sept. 9-11, (2010).

Milko Miloshev and Konstantin Kazakov, On the mass/ stiffness eccentricity in FEM computational models, In Proc.: X Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I, on CD, Sofia, Bulgaria (2010).

K. S. Kazakov, On the modal combination and modal truncation errors, In Proc.: Inter. Scientific Conf. UACG, 29-31 October, on CD, Sofia, Bulgaria (2009).

A. Handruleva and K. S. Kazakov, On the capacity design of thin and modarate thick dome shells, Inter. Scientific Conf. UACG, 29-31 October, on CD, Sofia, Bulgaria (2009).

K. S. Kazakov, On the modal combination and modal truncation errors, Annual of the UACG, Vol. XLIV V, pp 189-202, Sofia, Bulgaria (2009).

Handruleva A., A. Yanakieva, K. Kazakov, B. Bankov, On the stress field in plate with central hole, In Proc.: Inter. Scientific Conf. Gabrovo, pp 407-410, Vol. III Gabrovo, Bulgaria, November 20-22, (2010).

Банко Банков, Константин Казаков, Любчо Любенов, „Изследване на устойчивост на греда на еластична основа по МКЕ при хиперболо-тригонометрични функции на формата”, In Proc.: V Inter. Scientific Conf. VSU Varna, 8-10 June, pp Vol I, 314-320, Varna, Bulgaria (2011).

Банко Банков, Константин Казаков, Любчо Любенов, „Влияние на закона за разпределение на реакцията на средата върху стойността на критичната осова сила при единичен пилот”, In Proc.: V Inter. Scientific Conf. VSU Varna, 8-10 June, pp Vol I, 321-329, Varna, Bulgaria (2011).

Анита Хандрулева, Владимир Матуски, Константин Казаков, „Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на дискретни сферични куполи, подложени на несиметрично вертикално състояние”, In Proc.: V Inter. Scientific Conf. VSU Varna, 8-10 June, pp Vol I, 303-313, Varna, Bulgaria (2011).

K. S. Kazakov, On the seismic design forces of an asymmetric plan system including the P-delta effects, In Proc.: V Inter. Scientific Conf. VSU Varna, 8-10 June, pp Vol I, 340-344, Varna, Bulgaria (2011).

Банко Банков, Константин Казаков, Любчо Любенов, „Изследване на устойчивост на прът в еластична среда по МКЕ при хиперболо-тригонометрични функции на формата”, In Proc.: XI Inter. Scientific Conf. VSU, 2-3 June, pp Vol I, I 66-72, Sofia, Bulgaria (2011).

Банко Банков, Константин Казаков, Любчо Любенов, „ Параметрично изследване на устойчивостта на прът в еластична среда”, In Proc.: XI Inter. Scientific Conf. VSU, 2-3 June, pp Vol I, I 73-77, Sofia, Bulgaria (2011).

Банко Банков, Константин Казаков, Любчо Любенов, „ Отчитане влиянието на разпределението на реакцията на средата по дължината на единичен пилот върху стойността на критичната сила”, In Proc.: XI Inter. Scientific Conf. VSU, 2-3 June, pp Vol I, I 78-85, Sofia, Bulgaria (2011).

Анита Хандрулева, Владимир Матуски, Константин Казаков, Банко Банков, Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на дискретни сферични куполи, подложени на несиметрично вертикално натоварване”, In Proc.: XI Inter. Scientific Conf. VSU, 2-3 June, pp Vol I, I 124-129, Sofia, Bulgaria (2011).

Анита Хандрулева, Владимир Матуски, Константин Казаков, Банко Банков, Върху концентрацията на напрежения в хомогенни плочи с отвори”, In Proc.: XI Inter. Scientific Conf. VSU, 2-3 June, pp Vol I, I 130-138, Sofia, Bulgaria (2011).

Kazakov K., A. Yanakieva, On the stress distribution in plates with bolt connections, modeled by contact FEs, In Proc.: XI Inter. Scientific Conf. VSU, 2-3 June, pp Vol I, I 163-168, Sofia, Bulgaria (2011).

Handruleva A., W. Matuski, K. Kazakov, On the modal contribution and response of discrete single-layer spherical domes, In Proc.: Inter. Scientific Conf. Gabrovo, pp 407-410, Vol. III Gabrovo, Bulgaria, November 21-22, (2011).

Kazakov K., Elastodynamic Infinite Elements with United Shape Functions for Soil-Structure Interaction, In Finite Elements in Analysis and Design, Volume 46, Issue 10, Pages 783-956 (October 2010), pp 936-942, 2010. IF 1.577

Handruleva A., W. Matuski, K. Kazakov, On the dynamic response of discrete single-layer spherical domes, In Proc.: IASS-IABSE 2012, pp 139-145.

Kazakov K., Elastodynamic Infinite Elements with Modified Bessel Shape Functions for Dynamic Soil-Structure Interaction, In JMEA Vol I, N 1, pp 38-43, June 2011.

Kazakov K., Formulation of Elastodynamic Infinite Elements for Dynamic, Soil-Structure Interaction, In WSEAS TRANSACTIONS on APPLIED and THEORETICAL MECHANICS, Issue 1, Vol 6, N 1, pp 91-96, July 2011.

Kazakov K., Elastodynamic infinite elements based on modified Bessel shape functions, applicable in the Finite element method, In Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, Vol. 42, No. 3, pp 353-362, May 10, 2012, IF 0.873

Kazakov K., Dynamic Soil-Structure Interaction using Elastodynamic, Infinite Elements with Modified United Shape Functions, In JMEA, submitted 2011.

Kazakov K., On the Total Dynamic Response in Time Domain of Soil-Structure Interaction Systems Using Elastodynamic Infinite Elements with Scaled Bessel Shape Functions, In AJCM (American Journal of Computational Mathematics, Vol. 2, N2, 2012, accepted on April 2012.

Kazakov K., A.Yanakieva, Computational Effectivness of the Augmented, Lagrange Method in the FE Simulations of Pull-out of Steel Bar and Concrete, Comptes rendus de l'Académie bulgarie des Sciences, Tome 65 (2), 219-224, (2012), IF 0.290

Kazakov K., Total Dynamic Response in Time Domain of Soil-Structure Interaction Systems Using Elastodynamic Infinite Elements with Scaled Bessel Shape Functions, International Review of Mechanical Engineering (IREME), accepted on April 2012 for Vol. 6, N. 4, Part C, pp 763-769, May 2012, IF 6.460

Kazakov K., Dynamic Soil-Structure Interaction using Elastodynamic Infinite Elements with Modified United Shape Functions, In JMME, submitted 2011.

Milko Miloshev and Konstantin Kazakov, Comparative analysis of elastic foundation models for beams, In Proc.: XII Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I, I54-I59, on CD, Sofia, Bulgaria (2012).

Yanakieva A., K. Kazakov, Determination of the CNT mechanical characteristics /On the nano mechanics/, In Proc.: XII Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I, I180-I184, on CD, Sofia, Bulgaria (2012).

Handruleva A., W. Matuski, K. Kazakov, On the influence of the shear deformations and deplanation on the deflection of beams, In Proc.: XII Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I, I41-I46, on CD, Sofia, Bulgaria (2012).

Handruleva A., W. Matuski, K. Kazakov, B. Bankov, Surfaces of influence of discrete spherical domes, In Proc.: XII Inter. Scientific Conf. VSU, 3-4 June, pp Vol I, I47-I56, on CD, Sofia, Bulgaria (2012).

след кандидатстване за Член-кореспондент на БАН, 2012

Handruleva A., B. Bankov, K. Kazakov, W. Matuski, Loss of stability and mechanisms of destruction of the discrete single-layer spherical domes. Behaviour management by finding new forms of equilibrium, In Proc.: DCB 2012, 13-15 Sept., pp 254-266, Varna, (2012).

Kazakov K., A. Yanakieva, On the nonlinear SDOF free vibration analysis, In Proc.: DCB 2012, 13-15 Sept., pp 288-294, Varna, (2012).

Lyubenov L., B. Bankov, K. Kazakov, Application of FEM in plane problem in the case of finite element with different type and different dimensions,In Proc.: DCB 2012, 13-15 Sept., pp 325-329, Varna, (2012).

Matuski W., A. Handruleva, K. Kazakov, Methods for determining of the shear deformations and deplanation on the deflection of beams, In Proc.: DCB 2012, 13-15 Sept., pp 330-336, Varna, (2012).

Miloshev M., K. Kazakov, Application of the modified Vlasov method for analysis of beams on one and two parameter elastic foundation, In Proc.: DCB 2012, 13-15 Sept., pp 350-355, Varna, (2012).

Stoynova I., R. Ivanov, K. Kazakov, On the computational and mechanical models of punching shear arising at column-flat slab connections, In Proc.: DCB 2012, 13-15 Sept., pp 395-399, Varna, (2012).

Handruleva A., W. Matuski, K. Kazakov, B. Bankov, Analysis of discrete single-layer spherical domes, subjected to seismic action. Management of the dynamic behaviour, In Proc.: DCB 2012, 13-15 Sept., pp 450-462,Varna, (2012).

Lyubenov L., B. Bankov, K. Kazakov, Methods for determination of Winkler modulus in some software systems, In Proc.: DCB 2012, 13-15 Sept., pp 502-507, Varna, (2012).

Handruleva A., B. Bankov, K. Kazakov, W. Matuski, Определяне на критичните товарни зони в дискретни сферични куполи с използване на повърхнини на влияние, In Proc.: Техника с строителни технологиии в транспорта, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2012, 19-20 Sept., Равда, на CD, (2012).

Handruleva A., B. Bankov, K. Kazakov, W. Matuski, On the loss of stability and mechanisms of destruction of the discrete single-layer spherical domes. Behaviour management by finding new forms of equilibrium, In Proc.: 10 t Int. Conf. “New trends in Statics and Dynamics of Buildings”, October 3-5 2012, pp 200-204, Bratislava, Slovakia, (2012).

Handruleva A., W. Matuski, K. Kazakov, B. Bankov, On the loss of stability and mechanisms of destruction of the discrete single-layer spherical domes. Behaviour management by finding new forms of equilibrium, In Proc.: INDIS 2012, November 27-30 2012, pp 220-230, Novi Sad, Serbia, (2012).

Handruleva A., K. Kazakov, A. Yanakieva, Comparison of FEM computational models of shear walls with holes, In Proc.: MECH2012, IMBM, Bulgarian academy of sciences, November 17-19 2012, pp 234-238, Sofia, (2012).

Handruleva A., B. Bankov, K. Kazakov, W. Matuski, Определяне на критичните товарни зони в дискретни сферични куполи с използване на повърхнини на влияние, Scientific Journal: Mechanics, Transport, Communications, Vol. 10, 3/2, 2012, ISSN 1312-3823, pp 1.1-1.12, (2012).

Handruleva A, W. Matuski, K. Kazakov, Combined mechanisms of collapse of discrete single-layer domes, Scientific Journal: Study of Civil Engineering and Architecture (SCEA), Volume 1, Issue 1, December 2012, www.seipub.org/scea, pp 19-27, (2012).

Handruleva, W. Matuski, K. Kazakov, Combined mechanisms of collapse of discrete single-layer domes, Scientific Journal: International Journal of Sparse and Shell Structures (IASS), in print,

Volume 1, Issue 1, December 2012, pp 19-27, (2013).

Kazakov K., A.Yanakieva, On the Nonlinear SDOF Free Vibration Analysis, Comptes rendus de l'Académie bulgarie des Sciences, Tome 66 (2), 261-268, (2013), IF 0.290

Handruleva A, W. Matuski, K. Kazakov, On the dynamic response of discrete single-layer spherical domes, In Proc.: International Conference on Earthquake Engineering SE-EEE, 29÷31 May 2013, pp 110-118, Skopje, (2013).

Handruleva A, W. Matuski, K. Kazakov, Комбинирани механизми на разрушение на еднослойни дискретни сферични куполи, In Proc.: VI научна конференция "Архитектура, строителство - съвременност", 30 Май – 1 Юни 2013 г., Том 2, 26-37 стр., гр. Варна, (2013).

Stoynova I., R. Ivanov, K. Kazakov, On the modeling og punching shear arising at column-flat slab connections, In Proc.: XIII Inter. Scientific Conf.VSU, 6-7 June, pp Vol I, I1-I6, on CD, Sofia, Bulgaria, (2013).

Lubenov L., B. Bankov, K. Kazakov, Potential energy of deformation at a beam finite element with hyperbolic and trigonometric shape function for different values of Winkler constant, In Proc.: XIII Inter. Scientific Conf. VSU, 6-7 June, pp Vol I, I56-I61, on CD, Sofia, Bulgaria, (2013).

Miloshev M., K. Kazakov, Model of a beam on elastic foundation based on the deformation properties of the Winkler’s foundation and elastic half-space, In Proc.: XIII Inter. Scientific Conf. VSU, 6-7 June, pp Vol I, I150-I155, on CD, Sofia, Bulgaria, (2013).

Handrileva A., V. Matuski, K. Kazakov, A. Yanakieva, Influence of the mesh on the accuracy of bending finite element, In Proc.: XIII Inter. Scientific Conf. VSU, 6-7 June, pp Vol I, I180-I184, on CD, Sofia, Bulgaria (2013).

Handrileva A., V. Matuski, B. Bankov, K. Kazakov, An optimal morphology of the domes, In Proc.: XIII Inter. Scientific Conf. VSU, 6-7 June, pp Vol I, I336-I341, on CD, Sofia, Bulgaria, (2013).

Miloshev M., K. Kazakov, On the design of simple connections according Eurocode 3, In Proc.: XIII Inter. Scientific Conf. VSU, 6-7 June, pp Vol II, II128-II134, on CD, Sofia, Bulgaria, (2013).

Handrileva A., V. Matuski, B. Bankov, K. Kazakov, Optimization of weight of lattice domes using parameter “linear strength”, In Proc.: XIII Inter. Scientific Conf. VSU, 6-7 June, pp Vol I, I342-I347, on CD, Sofia, Bulgaria, (2013).

Kazakov K., Dynamic Soil-Structure Interaction using Elastodynamic Infinite Elements with Modified United Shape Functions, In Engineering Mechanics, IMB 12005, Vol 20, N6, pp 1-10, (2013).

Handruleva A., V. Matuski., I. Stoinova., Kazakov K., On the dynamic response of discrete single layer spherical domes, Part I, In Proc.: Earthquake engineering and engineering seismology, pp 259-269, Serbia, Bor, 19-21 May 2014.

Handruleva A., V. Matuski., I. Stoinova., Kazakov K., On the dynamic response of discrete single layer spherical domes, Part II, In Proc.:Earthquake engineering and engineering seismology, pp 259-269, Serbia, Bor, 19-21 May 2014.

Handruleva A., V. Matuski.,K. Kazakov, Combined mechanisms of destructions for discrete single-layer spherical domes, In Proc.: XIV Inter. Scientific Conf. VSU, 5-6 June, pp VolII, I37-I42, on CD, Sofia, Bulgaria(2014).

Handruleva A., V. Matuski.,K. Kazakov,Loss of stability and mechanisms of spatial structures, In Proc.: XIVInter.Scientific Conf. VSU, 5-6 June, pp VolII, I43-I49, on CD, Sofia, Bulgaria (2014).

Miloshev M., K. Kazakov,Model of a plate on elastic foundation based on the deformation properties of the Winkler’s foundation and elastic half space, In Proc.: XIVInter.Scientific Conf. VSU, 5-6 June, pp VolII, 249-254, on CD, Sofia, Bulgaria (2014).

Stoynova I., R. Ivanov., K. Kazakov, Review of finite elements modelling of cracked concrete, In Proc.: XIVInter.Scientific Conf. VSU, 5-6 June, pp Vol IV, 93-98, on CD, Sofia, Bulgaria (2014).

Kazakov K., A. Yanakieva, Stress distribution in plates with bolt connection modeled by contact FE, In Proc.: DCB 2014, 11-13 Sept., Varna, (2014).

Handruleva A., V. Matuski, K. Kazakov, Optimization of weight of lattice domes using parameter "Linear strength", In Proc.: DCB 2013, 11-13 Sept.,Varna, (2014).

Handruleva A., V. Matuski, K. Kazakov, An optimal morphology of the domes, In Proc.: DCB 2014, 11-13 Sept., Varna, (2014).

Stoynova I., R. Ivanov., K. Kazakov, On the punching shear arising at column - flat slab connections, In Proc.: DCB 2014, 11-13 Sept., Varna, (2014).

Matuski V., A. Handruleva, , K. Kazakov, Models of nodes from truss construction and their influence on the general behavior of the system, In Proc.: DCB 2014, 11-13 Sept., Varna, (2014).

K.Kazakov, A. Yanakieva, I. Stoynova, Dynamic Response Based on Different Modal Combinations, In Proc.: Int. Sci. Conf., UNITECH, 21–20 Nov.,Vol. 4, pp 346-350, Gabrovo, Bulgaria (2014); ISSN:1313-230X

Anita Handruleva, Vladimir Matuski, Konstantin Kazakov, Loss of stability and mechanisms of destruction for spatial structures, International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR) IF 1.315, ISSN: 2321-0869, Volume-2, Issue- 12, December 2014, pp 160-164 


Anita Handruleva, Vladimir Matuski, Konstantin Kazakov, DETERMINATION OF THE CRITICAL LOADING AREAS ON THE DISCRETE SPHERICAL DOMES USING INFLUENCE SURFACES, International Journal of Engineering And Computer Science (IJECS) IF 3.093, ISSN: 2319-7242, Volume 4, Issue- 1, January 2015, pp 9861-9872

И.Стойнова, Р.Иванов, К.Казаков, Върху разрушаване на конструктивната връзка колона – плоча при гладки плочи, Международна научна конференция DCB 2014, 11-13 Септември 2014 г., Варна, на СD, (2014)

Konstantin Kazakov, Ana Yanakieva, Iliana Stoynova, Dynamic response based on different modal combinations, In Proc.: International Scientific Conference 21-22 Nov. 2014, Gabrovo, стр. 112-123 ISSN 1313-230X, (2014)

Iliana Stoynova, Radan Ivanov, Кonstantin Kazakov, MODELLING OF PUNCHING SHEAR ARISING AT COLUMN – FLAT SLAB CONNECTION, In Proc.: IX-th International Conference “Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and Settlements” 25-29 May 2015, Zlatibor, Serbia, рр. 427-434 ISBN 978-86-88897-06-8, (2015)

V. Matuski, A. Handruleva, K. Kazakov, Models of nodes from truss construction and their influence on the general behaviour of the system, In Proc.: IX-th International Conference “Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and Settlements” 25-29 May 2015, Zlatibor, Serbia, рр. 533-538, ISBN 978-86-88897-06-8, (2015)

Илиана Стойнова, Радан Иванов, Константин Казаков, МКЕ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ И ВЪЗЛИ, VII Международна научна конференция „Архитектура, Строителство – Съвременност“, 26-28 Май 2015 г. Варна, на CD, резюме – стр.63, ISSN 2367-7252, (2015)

Константин Казаков, Сравнителен анализ на поетапно енергиино саниране на бизнес сграда, ситуирана в гр. София, VII Международна научна конференция „Архитектура, Строителство – Съвременност“, 26-28 Май 2015 г. Варна, на CD, резюме – стр.88, ISSN 2367-7252, (2015)

Vladimir Matuski, Anita Handruleva, Konstantin Kazakov, On the precisely modeling or the nodes from steel structures, VII Международна научна конференция „Архитектура, Строителство – Съвременност“, 26-28 Май 2015 г. Варна, на CD, резюме – стр.65, ISSN 2367-7252, (2015)

Илиана Стойнова, Радан Иванов, Константин Казаков, „МКЕ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА КОНСТРУКТИВНАТА ВРЪЗКА КОЛОНА-ГЛАДКА ПЛОЧА“, 15-та Международна научна конференция ВСУ 2015, стр. 234-241, София, ISSN 1314-071Х, (2015).

Vladimir Matuski, Anita Handruleva, Konstantin Kazakov, On the precisely modeling or the nodes from steel structures, 15-та Международна научна конференция ВСУ 2015, стр. 165-171, София, ISSN 1314-071Х, (2015)

2. Проекти:

1. Развитие на пукнатини в квази-крехки тела, Crack propagation in quasi-brittle

solids (2002-2004), МОМН, член на колектива.

2. Изчислителни модели за симулиране на пукнатини в квази-крехки тела,

Computational models of crack propagation in quasi-brittle solids (2004-2006),

МОМН, член на колектива.

3. Изчислителни модели на взаимодействие на конструкция и земна основа

посредством Метода на крайните елементи, FEM computational modeling of

Soil-Structure Interaction (2007-2009), ръководител на колектива.

4. Изчислителни модели за изследване загубата на устойчивост на прът в

еластична среда посредством Метода на крайните елементи, FEM modeling of buckling of piles in elastic media (2009-2012), ръководител на колектива.

5. Изчислителни модели за изследване на продънването на колони и гладки

еластични плочи с Метода на крайните елементи, FEM modeling of

shear punching of elastic plates (2013-2015), ръководител на колектива.

6. Изчислителни модели на нелинейно поведение на конструктивни възли, FEM modeling of non-linear behavior of structural connections (2013-2015),

ръководител на колектива.

7. Приложение на наноматериалите при енергийна ефективност на сградите,

Application of nanomaterials for energy efficiency of building structures,

(2013-2015), ФНИ, МОМН, член на колектива

 

536 0.522

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...