en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

биографии


МАРЧО ИВАНОВ МИНЕВ
Лични данни
Научно звание

професор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 154

Образование
1949 - 1954

Инженерно-строителен институт (ИСИ)

Специалност

Строително инженерство - конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1983 - 2005

Научен ръководител на 10 специализанта и 13 докторанта

2001 - 2005

ВСУ “Л. Каравелов” – гост-професор в кат. “Строителни конструкции и архитектура”

1990 - 2001

ВВИСУ “Л. Каравелов” – хоноруван професор в кат. “Строителни конструкции”

1973 - 1990

ВНВИСУ “Ген. Бл. Иванов” – хоноруван доцент в кат. “Строителни конструкции”

1967 - 1973

ВНВИСУ “Ген. Бл. Иванов” – хоноруван асистент в кат. “Строителни конструкции”

1990 - 2001

ВИАС – професор в кат. “Масивни конструкции”

1975 - 1983

Зам. Ректор на ВИАС

1973 - 1990

ВИАС – доцент в кат. “Масивни конструкции”

1962 - 1973

ВИАС – асистент в кат. “Масивни конструкции”

1955 -1962

ИПП “Транспроект” – проектант

Научни интереси

Проектиране, строителство, поддържане и рехабилитация на мостове

Членство в професионални организации

Асоциация на инженерите по железен път

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Водени лекционни курсове

Маг–СК.12 Специални въпроси в мостовото строителство

Учебни пособия

- Инженерни съоръжения и конструкции - Техника , София, 1988 и 1998г.

- Ръководство за курсово проектиране на стоманобетонни мостове - ВИАС София 1989 –1999г.

- Методични указания по проектиране на мостове от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон – ВИАС, 1981 – 1999г.

Публикации и изобретения

- 104 научни публикации

- 6 изобретения в областта на мостови конструкции и технологии

Специализации  

1965 - 1966 Белградска политехника – Югославия - “Предварително напрегнати мостове”


 

83 0.040