en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

 Специалност "Технология на строителното производство"

  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1

Комплексна механизация и автоматизация на строителното производство

22 + 8 И   3
2

Материали и технологии за довършителни работи

15 + 8 И   3
3

Кофражни системи и скелета

15 + 8 ТО КЗ 4
4

Технологии за изграждане на сгради и съоръжения

23 + 15 И КП 6
5

Технологии за изграждане на транспортни съоръжения

23 + 15 И КП 6
6

Технологии за възстановяване и усилване на сгради и съоръжения

22 + 8 И КЗ 6
И.1

Избираема дисциплина 1

8 + 7 ТО   2
         
 

Обща аудиторна заетост, ч. – 197 ч.

128 + 69

 

30

 

 

 

 

 

  ВТОРИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
7

Производствено-техническа база в строителството

23 + 15 И КП 6
8

Изпълнение на зидани конструкции

8 + 7 И КЗ 5
9

Технология на изолационните работи

15 + 8 И

 

4
10

Технология на инсталационните работи

22 + 8 И

 

5
11

Изпитване на строителни материали и изделия

15 + 7 ТО

 

3
12

План за безопасност и здраве на строителен обект

15 + 7 ТО КП 3
И.2

Избираема дисциплина 2

8 + 7 ТО

 

2
И.3

Избираема дисциплина 3

8 + 7 ТО

 

2
 

 

 

 

 
 

Обща аудиторна заетост, ч. – 182 ч.

114 + 68

 

30
 
Дипломна работа (III сем.)
 

 

15
 

Л + У И - Общо брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У Т - Общо брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.

КП - курсов проект

КЗ - курсови задачи

 
 
СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
 
№ по ред Наименование на учебните дисциплини Аудиторна заетост Семестър Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. от тях
лекции упр.
И.1.1

Комуникации и работа в екип

30 15 15 І сем. 2
И.1.2

Правна подготовка на строителния инженер

30 15 15 2
И.2.1

Информационни технологии в строителството

30 15 15 ІІ сем. 2
И.2.2

Изпълнение на дървени конструкции

30 15 15 2
И.2.3

Укрепване на дълбоки изкопи

30 15 15 2
И.3.1

Сухо строителство

30 15 15 2
И.3.2

Оценка на съответствието на строителните продукти

30 15 15 2
print Печат

 

420 0.335

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...