en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта


Радан Иванов Иванов

Ректор - мандат 2013-2016 г.


 

Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 110

e-mail

r_ivanov@vsu.bg

  Образование  
1998 – 2001

Университет Кобе, Япония

Научна специалност

01.02.03 “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

1995 - 1996

Специалност

Степен

Университет Уорик, Англия

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

магистър

1989 – 1994

ВИАС - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
2006 - ......

Доцент към катедра "Механика"

2004 - 2005 ВСУ „Л. Каравелов”, хонорован асистент по “ТЕУД” и “СтСК”
2004 - 2006

ЦЛСМСИ-БАН

научен сътрудник

2002 – 2004

Университет Кобе, Япония, асистент

1994 – 1995

Енергопроект ЕАД, проектант

Научни интереси

числени методи в строителната механика, сеизмично инженерство, анализ на разрушаването на конструкции

Членство в професионални организации

Съюз на строителните инженери в Англия (IStructE)

Водени учебни курсове ССС-20. Съпротивление на материалите
Публикации

57 научни публикации

Специализации

10.1996 – 03.1998 Университет Кобе, Япония; Следдипломна специализация по строително и земетръсно инженерство

 

04.2001 – 03.2002 Университет Кобе, Япония; Постдокторска специализация в областта на инфраструктурното (lifeline) земетръсно инженерство

 

 

301 0.153