bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Правилник за изготвяне и защита на дипломни работи


СЪДЪРЖАНИЕ


Раздел 1 Процедура за допускане и възлагане на дипломни работи

Раздел 2 Теми на дипломните работи

Раздел 3 Съдържание и обем на дипломните работи

Раздел 4 Общи принципи при изготвяне на дипломните работи

Раздел 5 Рецензиране на дипломните работи

Раздел 6 Защити на дипломните работи

Раздел 7 Оценяване на дипломните работи

Раздел 8 Съхраняване на дипломните работи


ПРАВИЛНИК

за изготвяне и защити на дипломни работи

 

 

Раздел 1. Процедура за допускане и възлагане на дипломни работи


Чл. 1 До разработване на дипломни работи се допускат студенти, които успешно са завършили обучението си по всички дисциплини от учебния план за съответната специалност и степен на обучение и са провели учебните практики и стажове.


Чл. 2 (1) В началото на последния семестър от курса на обучение Деканът на факултета обявява катедрите и броя на дипломантите, които те могат да ръководят.
(2) Катедрите обявяват дипломните ръководители и темите за дипломни работи, приети на катедрени съвети.


Чл. 3 (1) Ръководители и консултанти на дипломни работи могат да бъдат преподаватели от ВСУ “Л. Каравелов” или по изключение външни специалисти.
(2) За една учебна година един ръководител може да ръководи не повече от 10 дипломанти общо за всички форми на обучение (до 5 на една сесия – зимна и лятна).


Чл. 4 (1) Студентите предварително се насочват към тема за дипломна работа и предпочитани от тях ръководител и консултанти.
(2) Студентът може да предложи тема извън обявените, която да бъде приета, видоизменена или сменена по взаимно съгласие.
(3) При трудности, свързани с избор на ръководител и/или тема, студентът може да се обърне последователно към ръководителя на съответната катедра и към Декана на факултета.


Чл. 5 (1) За допускане до разработване на дипломна работа студентите подават молба до Декана на факултета. В молбата те посочват катедра, към която желаят да разработват дипломна работа и ръководител.
(2) В случаите, когато се изисква, молбата трябва да бъде придружена с квитанция за платена такса.
(3) Когато желаният от студента дипломен ръководител е със запълнен капацитет съгласно чл. 3 (2), катедрата определя друг ръководител.


Чл. 6 Дипломантите, темите на дипломните им работи и дипломните им ръководители се обявяват със заповед на Ректора на ВСУ “Л. Каравелов”.


Чл. 7 (1) След заповедта на Ректора ръководителите на дипломни работи връчват на всеки дипломант задание за разработване на дипломна работа (Приложение 1).
(2) В заданието ясно се формулират темата на дипломната работа, изходните данни за нейното разработване и съдържанието й (обяснителна записка и графични материали). По време на разработване на дипломната работа, по изключение, в заданието могат да се правят промени.
(3) Всяко задание съдържа пореден номер, трите имена, факултетен номер, специалност и образователна степен на дипломанта, дата на задаване, срок за представяне на дипломната работа в окончателно готов вид за рецензиране, имената на дипломния ръководител и консултантите по различните части на дипломната работа. Номерацията на заданията се води в съответните катедри.
(4) Заданието се подписва от ръководителя на дипломната работа и консултантите, а окончателният му вариант - и от ръководителя на катедрата.


 

Раздел 2. Теми на дипломните работи


Чл. 8 (1) Темите за образователна степен „бакалавър” са в съответствие с учебния план.

(2) Изборът на тема е в следните области:
 • жилищни сгради със средна етажност (5 – 8 етажа) с гредова или безгредова конструктивна система;
 • многоетажни (над 8 етажа) безскелетни сгради или със смесена конструктивна система;
 • нискоетажни сгради с висок стандарт на обитаване и оригинално архитектурно или функционално решение;
 • сглобяеми едноетажни еднокорабни промишлени сгради;
 • обществени (или обслужващи) сгради, съдържащи характерни конструктивни елементи;
 • мостови или други транспортни съоръжения;
 • промишлени естакади и съоръжения.

(3) Темите трябва да дават възможност за илюстрация на основните познания на дипломантите по дисциплините строителни конструкции – стоманобетонни или стоманени, технологията за изпълнението им и организационното осигуряване.
(4) Допуска се избор и разработване на една и съща тема от повече от един дипломант, без да се нарушават изискванията по алинея (3) за всеки един от дипломантите.


Чл. 9 (1) За образователна степен „магистър” темите са в съответствие с учебния план в областта на специализацията.
(2) Възможни са теми, които имат научноизследователски характер, в съответствие с учебната програма на съответната специализация.
(3) Възможни са вариантни разработки по една и съща тема в т.ч. извършвани от повече от един дипломант.


 

Раздел 3. Съдържание и обем на дипломните работи


Чл. 10 Съдържанието на дипломните работи трябва да отговаря на изискванията на квалификационната характеристика за съответната специалност и образователно-квалификационна степен.


Чл.11 (1) Дипломните работи за степен „бакалавър” съдържат архитектурна, конструктивна, строително-технологична и организационна части.
(2) Дипломните работи за степен „магистър” може да се състоят само от една част (конструктивна, строително-технологична или организационна) в зависимост от специализацията на магистратурата.
((3) Съдържанието и обемът на отделните части на дипломните работи се конкретизират в заданията от дипломните ръководители, съгласувано с консултантите.


Чл. 12 (1) Обемът на дипломните работи за степен „бакалавър” е в границите:

 1. текстова част - 40 - 70 печатни страници (формат А4);
 2. графична част – 7 - 9 чертежа.
(2) Минималният брой на чертежите по отделните части за степен „бакалавър” зависи от вида на обекта (сграда, съоръжение) и се намира в границите:
 1. 1 - 2 архитектурни чертежа;
 2. 4 чертежа към конструктивната част;
 3. 1 - 2 чертежа към строително-технологичната част;
 4. 1 - 2 чертежа към организационната част.
(3) За степен „магистър” следва да се имат предвид горните граници като обемът трябва да бъде не по-малък от този за степен „бакалавър”.
(4) Графичната част за степен „магистър” зависи от специализацията и вида на обекта.
(5) Количествени сметки, компютърни разпечатки с данни от статически изчисления, данни от хидрогеоложки изследвания и други подобни се дават в приложения извън текстовата част на дипломните работи.


 

Раздел 4. Общи принципи при изготвяне на дипломните работи


Чл. 13 (1) Текстовата част за степен „бакалавър” трябва да съдържа: заглавна страница, задание, съдържание на дипломната работа, увод, обща част, архитектурна, конструктивна, строително-технологична и организационна част, приложения и библиографска справка.
(2) В текстовата част на дипломните работи за степен „магистър” не е задължително включването на всички части по ал. (1).
(3) Изложението в дипломните работи трябва да е ясно и стегнато и в единен стил (особено при използване на материал от литературни източници). Да се използва професионален (технически) и литературен български език. Изложението да бъде аргументирано. Всеки специфичен термин или съкращение се дефинира на първото място, където е използван.
(4) Мерните единици се означават според официално приетите стандарти в Република България (система – Si).
(5) Дипломните работи се представят написани на подходящ програмен продукт (по изключение може и на ръка с туш) и се отпечатват на стандартни листове с формат А4 с 2000 знака на страница. Текстовата част е с шрифт Times New Roman или подобен с големина 12 пункта Regular, а междуредието - 1,5 lines. В подходящи случаи се ползва Bold, главни и/или наклонени букви, подчертаване, увеличаване на междуредието и големина на знаците и т.н. Страниците, формулите, фигурите, таблиците и приложенията се номерират, а фигурите, таблиците и приложенията се именуват.
(6) Формулите, схемите, таблиците и графиките се пишат и чертаят чрез подходящ програмен продукт или на ръка с туш. Те, както и приложенията, трябва задължително да бъдат цитирани и обяснени в текста. Допуска се прилагането на копия на сложни схеми и графики. Номерата на формулите са разположени в десния край на листа в скоби. Дименсията на величините се поставя в квадратни скоби. Номерата на схемите и фигурите са разположени под тях, като е желателно след номера с текст да се даде съдържанието им. Номерата на таблиците са разположени в дясно над тях. Всички номера е добре да бъдат от две части, разделени с точка - номер на съответната глава от дипломната работа и пореден номер на формулата, схемата, таблицата или графиката.
(7) В библиографска справка се посочват използваните литературни източници при разработване на дипломните работи. Литературните източници се подреждат по азбучен ред на авторите, първо на кирилица след това на латиница по следната схема:

 • за книги се записват фамилно име и инициали на личното име на първия автор, инициали на личното име и фамилно име на втория автор и т.н.; заглавие на източника; издателство; място на издаване; година на издаване. Когато източникът няма посочен автор, се започва със заглавието;
 • за статии в списание се записва фамилно име и инициали на личното име на първия автор, инициали на личното име и фамилно име на втория автор и т.н.; заглавие на статията; име на списанието; пореден брой; година на издаване; издателство; място на издаване; страници на началото и края на статията.
(8) В приложения се прилагат всички допълващи или поясняващи разработените дипломни работи материали. Приложенията трябва да имат наименование на главата от дипломната работа, която поясняват и да се подреждат по възходящ ред на съдържанието й.
(9) Текстовата част на дипломните работи се подвързва в папка с твърди корици или в папка със спирала.


Чл. 14 (1) Графичната част на дипломните работи включва всички необходими чертежи съгласно чл. 12.
(2) Всички чертежи се изготвят на паус или бяла хартия с максимален формат А 1 - (840 / 594 мм , по изключение се допуска формат – А 0) с помощта на програмен продукт или на ръка с черен туш.
(3) В долния десен ъгъл на чертежите се поставя таблица, която задължително съдържа: наименование на висшето училище и катедрата, темата на дипломната работа, наименование, номерацията и основен мащаб на чертежа, име, фамилия и подпис на дипломанта, на дипломния ръководител и на консултантите.
(4) Чертежите се номерират във възходящ ред според хронологията на разработените части на дипломната работа, съгласно текстовата част. Номерацията да се състои от две цифри, разделени с наклонена черта - пореден № на чертежа /общ брой чертежи.
(5) Изготвените чертежи се предават в тубуси с надпис, който трябва да съдържа трите имена на дипломанта, факултетния му номер, темата на дипломната работа, месеца и годината на предаването й.


Чл. 15 Дипломантите разработват самостоятелно дипломните работи, като по отделните части ползват препоръките на дипломните ръководители и консултантите.


 

Раздел 5. Рецензиране на дипломните работи


Чл. 16 След окончателното завършване и оформяне на текстовата част и чертежите съгласно изискванията, те се подписват от дипломанта, от дипломния ръководител и от консултантите и се предават за рецензиране.


Чл. 17 (1) Списъкът на рецензентите се обсъжда и приема на заседание на съответния катедрен съвет и се обявява със заповед на Ректора на ВСУ “Л. Каравелов“ най-късно 15 дни преди срока за предаване на дипломните работи.
(2) За рецензенти на дипломни работи могат да бъдат предлагани:

 1. Хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от ВСУ “Л. Каравелов“ или от други висши училища, обучаващи студенти по същите или близки специалности.
 2. Научни работници в областта на строителството.
 3. Строителни инженери, работещи в проектантски бюра, строителни фирми и/или техните производствени бази, предприятия за производство на материали, изделия и конструкции за строителството или инженери на свободна практика.
(3) Рецензентите сключват договори за изготвяне и заплащане на рецензиите по установен образец.
(4) На един рецензент могат да се възлагат до 10 /десет/ дипломни работи в една календарна година.


Чл. 18 (1) Рецензиите се изготвят в едноседмичен срок от предаването на дипломните работи за рецензиране по образец (Приложение 2). Основни положения, които трябва да засегнат рецензентите, са:

 1. Анализ на съдържанието на отделните части (включително и чертежите) като се посочват както положителните страни, така и недостатъците на дипломната работа и се дават съответните препоръки към дипломанта.
 2. Общо заключение относно съответствието на обема и съдържанието на дипломната работа със заданието. Оценка на качествата на дипломната работа и препоръка към дипломната комисия за присъждане на съответната образователно-квалификационна степен.
(2) Рецензиите се изготвят и представят на листове с формат А4 (1 до 2 стр.) в два еднакви екземпляра – един за секретаря на комисията и един за дипломанта.


 

Раздел 6. Защити на дипломните работи


Чл. 19 Защитите на дипломните работи са публични.


Чл. 20 (1) Със заповед на Ректора на ВСУ „Л. Каравелов” се назначава Държавна комисия за защити на дипломни работи в съответствие с чл. 45, ал. 2 от Закона за висше образование (ЗВО).
(2) Държавната комисия за защити на дипломни работи за специалност „ССС” - степен „бакалавър”, се състои от представители на профилиращите катедри в направления конструкция, технология и организация на строителството, представители на останалите катедри и представител на външна организация.
(3) Държавната комисия за защити на дипломни работи за степен „магистър” се състои предимно от представители на катедрата, водеща специализацията, представители на останалите инженерни катедри и представител на външна организация.


Чл. 21 Дипломантите се допускат до защита след представяне на:

 • дипломната работа, подписана от дипломанта, консултантите и дипломния ръководител;
 • рецензия на дипломната работа.


Чл. 22 Секретарят на Държавната комисия изготвя списък и график за явяване на дипломантите, допуснати до защита.


Чл. 23 Защитите на дипломните работи се провеждат в предварително подготвено и подходящо оборудвано помещение. Секретарят на комисията и определеното от учебния отдел лице отговарят за онабдяването с необходимата техника и за обзавеждането със съдействието на ръководителя на сектор” Експлоатация и поддържане”.


Чл. 24 (1) Дипломантите представят на дипломната комисия:

 • чертежи, схеми, макети и др. материали за онагледяване на дипломната работа;
 • текстовата част на дипломната работа;
 • рецензия на дипломната работа.
(2) С разрешение на ректора може да бъде назначена една допълнителна поправителна сесия, която приключва до началото на присъствените занятия.
 • протоколи за защита на дипломните работи.


Чл. 25 ((1) Председателят на комисията ръководи защитите и заседанията, предоставя думата на дипломантите, членовете на комисията и гостите и съобщава резултатите от защитите.
(2) При отсъствие на председателя на комисията Ректорът определя друг председател.


Чл. 26 (1) Редът при защитите на дипломните работи е:

 • представяне на дипломната работа от дипломанта;
 • прочитане на рецензията от секретаря на комисията;
 • задаване на въпроси от членовете на комисията и гостите;
 • отговори на забележките на рецензента и на зададените въпроси;
 • допълнителни въпроси или уточнения при необходимост.
(2) Представянето на дипломните работи трябва да бъде съсредоточено върху същността на извършеното от дипломантите, с продължителност до 10 минути.
(3) Секретарят на комисията прочита основните положителни и отрицателни страни на дипломната работа, посочени от рецензента и направените забележки и препоръки.
(4) Зададените въпроси трябва да бъдат кратки, ясни, свързани с темата на дипломната работа и не повече от 2 броя от член на комисията, но общо не повече от 8.
(5) Отговорите на зададените въпроси трябва да бъдат конкретни и по същество.


Чл. 27 Защитите на дипломните работи на степен “бакалавър” и “магистър” се провеждат отделно.


Чл. 28 При неявяване или неуспешна защита на дипломната си работа на редовната дипломна сесия, дипломантът се отстранява от ВСУ с право да се яви на още една защита на същата дипломна работа през следващата (поправителна) сесия.


 

Раздел 7. Оценяване на дипломните работи


Чл. 29 След завършване на всяка защита комисията провежда заседание за оценяване, на което може да присъства и дипломният ръководител.


Чл. 30 Оценки се поставят отделно за разработване на дипломна работа и за защита пред Държавната комисия.


Чл. 31 Оценките са по шестобалната система с точност до единица.


Чл. 32 При оценяване разработването на дипломната работа трябва да се вземат под внимание:

 • сложността и обемът на разработваните въпроси;
 • степен на ползуване на програмни продукти;
 • задълбоченост на предложеното решение;
 • тежестта на допуснатите грешки и неточности;
 • техническото и графично оформяне на проекта.


Чл. 33 При оценяване защитата на дипломната работа трябва да се вземат под внимание:

 • задълбочеността и точността на отговорите по зададените въпросите;
 • умение за използване на професионален език;
 • съобразителността и умението да се прилагат придобитите знания.


Чл. 34 Всеки член от комисията предлага оценка за разработване и оценка за защита на дипломната работа. Крайните оценки се приемат от комисията с консенсус.


Чл. 35 Членовете на комисията подписват протокола за защита с приетите оценки, които се съобщават след приключване на всички защити за деня.


Чл. 36 При повторна неуспешна защита Държавната комисията поставя оценка „Слаб” 2 с решение да се разработи нова дипломна работа.


 

Раздел 8. Съхраняване на дипломните работи


Чл. 37 Дипломните работи се съхраняват 2 години. След изтичане на този срок те могат да бъдат връщани на дипломантите при поискване с молба от тяхна страна.


Чл. 38 Крайният срок за съхранение на дипломните работи е 5 години.


Чл. 39 Дипломните работи се пазят в архива на съответната катедра по опис.


Чл. 40 След изтичане на крайния срок за съхранение, непотърсените дипломни работи могат да се унищожат с протокол от комисия, чиято роля е да преглежда и разрешава унищожаване на архива.


 

Правилникът за изготвяне и защита на дипломни работи е приет на заседание на Академичния съвет на ВСУ “Любен Каравелов” с Протокол № 22/12.10.2006 г. 

344 0.132

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...