en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Разпределение за задочно обучение

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения
   
Професионална квалификация: Строителен инженер
   
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
   
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
   
Срок на обучение: 5 години

ПЪРВИ КУРС

  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Линейна алгебра и аналитична геометрия 14 + 16 И   5
2 Инженерна геология и хидрогеология 20 + 10 И   5
3 Дескриптивна геометрия 18 + 20 И КЗ 6
4 Физика 16 + 14 И   4
5 Техническо чертане 0 + 8 Т   1
6 Чужди езици 0 + 15 >   1
7 Геодезия 8 + 8 >   2
         
        24
  ВТОРИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Чужди езици 0 + 15 Т   1
2 Геодезия 12 + 10 И КПр. 4
3 Химия в строителството 18 + 6 Т   3
4 Математически анализ 1 14 + 16 И   5
5 Информатика 18 + 28 И КЗ 7
6 Теоретична механика 18 + 16 > КЗ 4
        24

*Л + У > - Часове за лекции и упражнения. Дисциплината продължава в следващия семестър.

Л + У И - Часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У Т - Часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.


ВТОРИ КУРС

  ТРЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Теоретична механика 10 + 10 И КЗ 4
2 Математически анализ 2 14 + 24 И   7
3 Диференциални уравнения и математическа статистика 14 + 16 И   6
4 Строителни машини 16 + 8 Т   4
5 Съпротивление на материалите 12 + 4 > КЗ 3
        24
  ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Съпротивление на материалите 16 + 28 И КЗ 6
2 Сградостроителство и архитектура 38 + 16 И КПр. 9
3 Строителни материали и изолации 24 + 14 >   6
4 Земна механика и фундиране 1 0 + 6 > КПр. 3
        24


ТРЕТИ КУРС

  ПЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Строителни материали и изолации 16 + 14 И КПр. 5
2 Земна механика и фундиране 30 + 14 И КПр. 7
3 Строителна статика 1 20 + 18 И КЗ 6
4 Пътно и железопътно строителство 14 + 10 > КПр. 5
5 Факултативна дисциплина 16 Т   2
        24
  ШЕСТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Пътно и железопътно строителство 10 + 4 И   2
2 Строителна статика ІІ част 16 + 14 И КЗ 5
3 Инженерни инсталации 22 + 16 И КПр. 6
4 Обществени комуникации и фирмена култура 18 + 6 Т   3
5 Защита от природни бедствия и катастрофи 18 + 6 Т   3
6 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции 10 + 4 > КЗ 2
7 Икономика на строителството 10 + 0 > КЗ 2
8 Производствено-техническа практика 40   1
        24


ЧЕТВЪРТИ КУРС

  СЕДМИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции 10 + 6 И КЗ 3
2 Икономика на строителството 20 + 16 И КЗ 6
3 Автоматизация на строително-конструктивното проектиране 14 + 10 Т   3
4 Стоманобетон 16 + 12 >   5
5 Стоманени конструкции 30 + 0 > КПр. 4
6 Технология на строителните процеси 20 + 0 > КПр. 3
        24
  ОСМИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Стоманобетон 20 + 12 И КПр. 5
2 Стоманени конструкции 10 + 20 И КПр. 5
3 Технология на строителните процеси 24 + 16 И КПр. 6
4 Безопасност и хигиена на труда 16 + 0 Т   2
5 Стоманобетонни конструкции 24 + 10 > КПр. 6
        24


ПЕТИ КУРС

  ДЕВЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Стоманобетонни конструкции 12 + 8 И КПр. 3
2 Дървени и пластмасови конструкции 15 + 11 И КПр. 5
3 Производствена база на строителни фирми 20 + 6 И КЗ 5
4 Избираема дисциплина 1 16 Т   2
5 Технология на довършителните работи 16 + 8 Т   4
6 Обследване и изпитване на строителни конструкции 6 + 10 Т   2
7 Организация на строителството 16 + 6 > КПр. 3
        24
  ДЕСЕТИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1 Организация на строителството 26 + 10 И КПр. 3

 

Строителен мениджмънт 20 + 6 И КЗ 3
2 Мостове 24 + 22 И КПр. 4
3 Правна и нормативна уредба в строителството 16 + 0 Т   2
4 Избираеми дисциплини - 2 16 Т   2
         
  Дипломна работа     10
        24


СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ И ФАКУЛТАТИВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


І. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

№ по ред   Наименование на учебните дисциплини Присъствени занятия Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. От тях
лекции упр.
1 Математика с МАТ LAB 16 10 6 1
2 CAD -системи 16 10 6 1
3 Поддържане и ремонт на автомобилни пътища и улици 16 16 - 1
4 Лека строителна механизация 16 8 8 1

ІІ. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ – 1

№ по ред Наименование на учебните дисциплини Присъствени занятия Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. От тях
лекции упр.
1 Материали и системи за защита и възстановяване на сгради и съоръжения 16 12 4 1
2 Зидани конструкции 16 10 6 1
3 Възстановяване и усилване на стоманени конструкции 16 16 - 1
4 Отчетност и анализ на строителния обект 16 12 4 1

ІІІ. ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ – 2

№ по ред   Наименование на учебните дисциплини Присъствени занятия Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. От тях
лекции упр.
1 Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения 16     1
2 Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции 16 16 - 1
3 Съвременни кофражни системи 16 5 10 1
4 Строително предприемачество 16 12 4 1
5 Компютърни системи в организацията и управлението на строителството 16 - 16 1

print Печат

 

14 0.008